ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bản Cập Nhật ngày 18/08/2022

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 24/08/2022.

Chào mừng bạn đến với trang web Ozada.vn và/hoặc ứng dụng Ozada trên thiết bị di động. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng Ozada (như được định nghĩa dưới đây) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Ozada (như được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Ozada này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác do Ozada cung cấp trên Nền Tảng Ozada, Điều Khoản Công Cụ Tương Tác (như được định nghĩa dưới đây) sẽ được áp dụng.

Bạn phải có Tài Khoản Người Dùng Ozada (như được định nghĩa dưới đây) và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được Ozada cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với: (i) hành động của bạn; (ii) bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm; và (iii) bạn chấp nhận và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ này và/hoặc mua Sản Phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức.

Điều Khoản Sử Dụng này bao gồm các phần sau đây:

(i) Điều Khoản Sử Dụng (bao gồm Phụ Đính 1 – Định nghĩa và Giải thích);

(ii) Điều Khoản Và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa;

(iii) Thẻ Quà Tặng Và Mã Giảm Giá Ozada;

(iv) Điều Khoản Và Điều Kiện OzadaMall;

(v) Chính Sách Bảo Hành;

(vi) Chính Sách Đổi Trả Hàng;

(vii) Chính Sách Hoàn Tiền;

(viii) Điều Khoản Và Điều Kiện Về Công Cụ Tương Tác Tại Nền Tảng Ozada;

(ix) Điều Khoản và Điều Kiện Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada; và

(x) Thông Tin Công Ty.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trừ khi được định nghĩa khác đi, các định nghĩa và diễn giải được nêu trong Phụ Đính 1 sẽ được áp dụng cho Điều Khoản Sử Dụng này.

2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG Ozada

2.1 Hướng Dẫn Sử Dụng Nền Tảng Ozada Và/Hoặc Dịch Vụ

(a) Ozada cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng Ozada để mua sắm trên Nền Tảng Ozada theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.

(b) Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Ozada, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do Ozada ban hành vào từng thời điểm. Ozada có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem và rà soát các sửa đổi đối với các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này. Việc bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sau khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng Ozada được xem là bạn đã xác nhận và đồng ý đối với các thay đổi đó và tất cả các thay đổi, bổ sung này có hiệu lực áp dụng và ràng buộc đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi này, bạn vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

2.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

(a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp; không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Nền Tảng Ozada hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải qua Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài Liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách thức nào mà bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi rút, các yếu tố gây hỏng hóc, mã độc hại hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng Ozada hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác hoặc Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ;

(g) sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng;

(h) thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự Dịch Vụ do Ozada cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ozada; và

(i) hành động gây mất uy tín của Ozada và/hoặc Nền Tảng Ozada dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà Bán Hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Ozada và/hoặc Nền Tảng Ozada.

2.3 Tính Sẵn Có Của Nền Tảng Ozada Và Dịch Vụ

Khách Hàng đồng ý rằng Ozada có thể, tùy từng thời điểm, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng Ozada hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào trên Nền Tảng Ozada phù hợp với quy định của pháp luật.

2.4 Khả Năng Tương Thích Trên Nền Tảng Ozada

Các phiên bản định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần cứng hoặc chế độ cài đặt không tương thích với Nền Tảng Ozada. Mặc dù Ozada liên tục phát triển Nền Tảng Ozada trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào Nền Tảng Ozada, Ozada không đảm bảo khả năng tương thích của các thiết bị di động chuyên biệt hoặc phần cứng chuyên biệt khác trên Nền Tảng Ozada.

2.5 Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

Ozada bảo lưu quyền được thực hiện:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ. Ozada có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà Ozada cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người Dùng nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của Ozada) đối với Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Ozada có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Ozada vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của Ozada theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu Ozada có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và/hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận; và/hoặc

(e) bất kỳ biện pháp nào khác theo quy định tại quy chế hoạt động được đăng tải trên Nền Tảng Ozada tại từng thời điểm.

2.6 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Ozada phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại https://ozada.vn/chinh-sach-bao-mat .

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Hạn Chế: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và Khách Hàng đã bị đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ như được quy định cụ thể tại Điều 7.1 dưới đây sẽ không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều 3.2 dưới đây.

3.2 Điều Khoản Sử Dụng Chung: Bạn đồng ý:

(a) thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp; và

(b) đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được bạn đăng tải hoặc tạo ra trên Nền Tảng Ozada hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin và dữ liệu đó.

Ozada có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi Ozada cho rằng hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại và/hoặc hoạt động gian lận trên hệ thống của chúng tôi.

4. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG Ozada

4.1 Tên Người Dùng/Mật Khẩu: Một số Dịch Vụ nhất định được cung cấp trên Nền Tảng Ozada có thể yêu cầu bạn phải tạo Tài Khoản Người Dùng Ozada hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu bạn yêu cầu để tạo Tài Khoản Người Dùng Ozada, Tên Người Dùng và Mật Khẩu có thể là:

(a) do Ozada xác định và cấp cho bạn; hoặc

(b) do bạn cung cấp và được Ozada chấp nhận theo toàn quyền quyết định của Ozada về việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Ozada. Ozada có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bạn cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân hoặc hủy bỏ ngay lập tức hiệu lực của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà bạn phải chịu hoặc do bạn gây ra hoặc vì bất kỳ lý do nào liên quan đến yêu cầu hoặc sự hủy bỏ của Ozada. Bạn đồng ý thay đổi Mật Khẩu vào từng thời điểm và giữ bí mật Tên Người Dùng và Mật Khẩu, cũng như bảo mật Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn và tự chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc sử dụng Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không). Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Ozada nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ tính bảo mật của Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị xâm phạm hoặc Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu đã bị sử dụng trái phép hoặc nếu có yêu cầu cập nhập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

(c) Khách Hàng có thể nhận thư điện tử khuyến mại, tin nhắn văn bản SMS và/hoặc tin nhắn tại ứng dụng hoặc thông báo từ Ozada theo cách thức phù hợp với chính sách của Ozada và quy định pháp luật áp dụng. Trong trường hợp Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận các thông báo như vậy, Khách Hàng có quyền từ chối bằng cách nhấp vào liên kết hiển thị ở cuối thông báo hoặc thiết lập lại Tài Khoản Người Dùng Ozada.

4.2 Dịch Vụ Đăng Nhập Sinh Trắc Học: Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ tính năng cảm biến vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, bạn có thể thiết lập những tính năng này làm phương pháp xác minh và sử dụng cảm biến vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt đã đăng ký trên thiết bị di động được cho phép thay cho Tên Người Dùng và/hoặc Mật Khẩu của bạn, hoặc mật khẩu dùng một lần (OTP) làm mã xác thực nhằm xác nhận danh tính của bạn để truy cập Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ (“Đăng Nhập Sinh Trắc Học”). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng để sử dụng Đăng Nhập Sinh Trắc Học:

(a) bạn phải cài đặt ứng dụng di động của chúng tôi trên thiết bị di động được cho phép. Vì mục đích của Điều khoản này, một thiết bị di động được cho phép sẽ là một thiết bị được coi là “thiết bị đáng tin cậy” dựa trên các tiêu chí bảo mật sẽ được Ozada quyết định tùy từng thời điểm;

(b) bạn sẽ cần đảm bảo rằng chức năng cảm biến vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt đã được kích hoạt trên thiết bị di động được cho phép của bạn và do đó, nhận diện khuôn mặt hoặc cảm biến vân tay để kiểm soát truy cập đã được đăng ký và lưu trữ trong thiết bị di động được cho phép của bạn;

(c) bạn phải đảm bảo rằng chỉ có nhận diện khuôn mặt và/hoặc cảm biến vân tay của riêng bạn được lưu trong thiết bị di động được cho phép của bạn để truy cập thiết bị và bạn hiểu rằng khi kích hoạt chức năng Đăng Nhập Sinh Trắc Học trong Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn, bất kỳ nhận diện khuôn mặt và/hoặc cảm biến vân tay nào được được lưu trữ trên thiết bị di động được cho phép của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích Đăng Nhập Sinh Trắc Học và để truy cập Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ bằng Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn;

(d) bằng cách kích hoạt chức năng Đăng Nhập Sinh Trắc Học trong Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn, theo đây bạn đồng ý và cấp quyền cho Ozada truy cập chức năng nhận diện khuôn mặt và/hoặc cảm biến vân tay trên thiết bị di động được cho phép của bạn và bạn đồng ý cho phép Ozada truy cập và sử dụng thông tin đó để cung cấp Dịch Vụ trong Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn. Xin lưu ý rằng Ozada không thu thập, xử lý hoặc lưu trữ thông tin khuôn mặt và/hoặc dấu vân tay của bạn để cung cấp Dịch Vụ này;

(e) mô-đun (module) nhận diện khuôn mặt và/hoặc cảm biến vân tay của thiết bị di động được cho phép không được Ozada cung cấp và chúng tôi không cam đoan hoặc bảo đảm về tính bảo mật của chức năng Đăng Nhập Sinh Trắc Học của bất kỳ thiết bị di động được cho phép nào và khả năng hoạt động của các chức năng này theo thông tin được nhà sản xuất thiết bị công bố;

(f) trừ khi pháp luật hiện hành cấm áp dụng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, Ozada không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu liên quan đến việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Đăng Nhập Sinh Trắc Học, truy cập vào Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn bằng Đăng Nhập Sinh Trắc Học hoặc chỉ dẫn của bạn, hoặc bất kỳ giao dịch trái phép nào thông qua hoặc liên quan đến dịch vụ Đăng Nhập Sinh Trắc Học; và

(g) Ozada không cam đoan hoặc đảm bảo rằng dịch vụ Đăng Nhập Sinh Trắc Học sẽ luôn có thể truy cập được hoặc có thể hoạt động tương thích với bất kỳ thiết bị điện tử, phần mềm, cơ sở hạ tầng hoặc Dịch Vụ nào khác được chúng tôi cung cấp tùy từng thời điểm. Bạn vẫn có thể chọn truy cập ứng dụng di động bất cứ lúc nào bằng Tên Người Dùng và Mật Khẩu của mình và/hoặc chọn hủy kích hoạt dịch vụ Đăng Nhập Sinh Trắc Học bất kỳ lúc nào thông qua ứng dụng di động sau khi đăng nhập.

4.3 Mục Đích Sử Dụng/Truy Cập: Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc truy cập vào Nền Tảng Ozada và mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được khởi tạo từ Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn được xem là, theo từng trường hợp:

(a) bạn truy cập vào Nền Tảng Ozada và/hoặc bạn sử dụng Dịch Vụ; hoặc

(b) bạn đăng tải, truyền gửi và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc một cách hợp lệ.

Tên Người Dùng, Mật Khẩu và nhận diện khuôn mặt hoặc cảm biến vân tay của bạn là thông tin bảo mật không thể được chia sẻ với bất kỳ bên nào. Chúng tôi sẽ luôn giữ và cho rằng việc sử dụng Tên Người Dùng, Mật Khẩu và/hoặc Đăng Nhập Sinh Trắc Học của bạn là do bạn tự mình thực hiện và có quyền kết luận rằng việc sử dụng/kích hoạt đó là do bạn thực hiện hoặc gửi đi. Bạn sẽ bồi thường bất kỳ và toàn bộ Tổn Thất cho Ozada nếu Ozada có bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn (bao gồm thông qua bất kỳ nhận diện khuôn mặt và/hoặc cảm biến vân tay nào).

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

5.1 Quyền Sở Hữu: Ozada, bên cấp phép cho Ozada hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của Ozada sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng Ozada và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng Ozada. Ozada bảo lưu quyền thực thi Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

5.2 Hạn Chế Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng Ozada, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Ozada hoặc của chủ sở hữu bản quyền có liên quan. Phụ thuộc vào Điều 5.3, bạn chỉ được chúng tôi cho phép tải xuống, in hoặc sử dụng Tài Liệu cho mục đích cá nhân và phi thương mại, với điều kiện bạn không được sửa đổi nội dung Tài Liệu và Ozada hoặc các chủ sở hữu bản quyền có liên quan vẫn giữ tất cả bản quyền và các thông báo của chủ sở hữu quy định trong Tài Liệu.

5.3 Nhãn Hiệu: Không có bất kỳ thông tin nào trên Nền Tảng Ozada và trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được hiểu là cho phép, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, ám chỉ hoặc được hiểu theo bất kỳ cách nào khác rằng bạn có quyền sử dụng bất kỳ giấy phép hoặc có quyền sử dụng (bao gồm dưới dạng thẻ meta hoặc đường dẫn liên kết đến một trang web khác) bất kỳ Nhãn Hiệu nào được hiển thị trên Dịch Vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản của Ozada hoặc bất kỳ chủ sở hữu Nhãn Hiệu nào khác.

6. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO Ozada

6.1 Bạn cấp cho Ozada quyền trên cơ sở không độc quyền để sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn cung cấp trên Nền Tảng Ozada và/hoặc cung cấp cho Ozada, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp”). Khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Nền Tảng Ozada, bạn cũng cấp cho Ozada quyền được sử dụng tên mà bạn sử dụng hoặc Tên Người Dùng của bạn đã đưa ra đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc sử dụng địa chỉ thư điện tử gây hiểu lầm cho Ozada hoặc các bên thứ ba về Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp.

7. CHẤM DỨT

7.1 Chấm dứt bởi Ozada: Ozada có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada (tạm thời hoặc vĩnh viễn) của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) Ozada thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án;

(c) Ozada có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google - ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn;

(d) trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thông tin bạn cung cấp cho Ozada là không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam;

(e) bạn vi phạm quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Nền Tảng Ozada;

(f) bạn không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Nền Tảng Ozada liên tục trong ba (3) tháng;

(g) bạn phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp bạn tiếp tục hoạt động có thể gây cho Nền Tảng Ozada trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Nền Tảng Ozada, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam; hoặc

(h) các trường hợp khác theo quy định tại quy chế hoạt động được đăng tải trên Nền Tảng Ozada tại từng thời điểm.

Nếu bạn cho rằng Tài Khoản Người Dùng Ozada của mình đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do lỗi, bạn có thể khiếu nại tại ĐÂY. 

7.2 Chấm Dứt bởi Bạn

(a) Bạn có toàn quyền ngừng truy cập Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng Dịch Vụ theo ý muốn của mình. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bằng cách hủy kích hoạt Tài Khoản Người Dùng Ozada, xóa ứng dụng di động Ozada và ngừng truy cập vào Nền Tảng Ozada bất kỳ lúc nào.

(b) Bạn có quyền xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada theo Điều Khoản và Điều Kiện Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada được đính kèm với Điều Khoản Sử Dụng này (có thể được cập nhật, sửa đổi, thay đổi tại từng thời điểm).

8. THÔNG BÁO

8.1 Thông Báo Từ Ozada: Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được xem là đã gửi cho bạn nếu:

(a) được gửi cho bạn qua bất kỳ phương thức in ấn hoặc điện tử mà Ozada lựa chọn, sẽ được coi là đã được thông báo đến bạn vào ngày thông báo được công bố hoặc phát sóng; hoặc

(b) được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi đến địa chỉ của bạn, sẽ được xem là bạn đã nhận được vào ngày ký nhận thông báo.

8.2 Thông Báo Từ bạn: Bạn chỉ có thể thông báo cho Ozada bằng văn bản được gửi đến địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi hoặc địa chỉ thư điện tử được chỉ định của Ozada hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng tại ĐÂY , và Ozada chỉ được xem là đã nhận được thông báo sau khi ký nhận thông báo đó (nếu thông báo được gửi bằng văn bản). Mặc dù Ozada cố gắng phản hồi nhanh chóng các thông báo từ bạn, Ozada không thể đảm bảo rằng Ozada sẽ luôn phản hồi nhanh nhất.

8.3 Các Phương Thức Khác: Không ảnh hưởng đến các Điều 8.1 và 8.2 trên đây, Ozada có quyền thay đổi các phương thức thông báo thông tin vào từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thư điện tử, tin nhắn văn bản SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) vào thời gian hoặc thời điểm mà thông báo được gửi.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Quyền Và Yêu Cầu Bồi Thường: Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền và yêu cầu bồi thường của Ozada theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được tích lũy và không ảnh hưởng đến và thêm vào bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào khác của Ozada theo quy định của pháp luật. Việc Ozada không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật nếu có) sẽ không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc Ozada thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

9.2 Không Từ bỏ: Việc Ozada không thực thi Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là Ozada đã từ bỏ quyền được thực hiện các điều khoản đó và việc không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền được thực thi Điều Khoản Sử Dụng trong tương lai. Ozada vẫn có quyền thực hiện các quyền và yêu cầu bồi thường của mình trong bất kỳ trường hợp khi bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

9.3 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính pháp lý, tính hợp lệ và tính thực thi của những điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng trong Điều Khoản Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực; và có hiệu lực như thể những nội dung bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đã bị xóa bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này.

9.4 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Việc sử dụng Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ và các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 9.4 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt.

9.5 Sửa Lỗi: Mọi lỗi về đánh máy, văn thư, hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong bất kỳ chấp thuận, hóa đơn hoặc tài liệu nào khác từ phía Ozada sẽ có thể được Ozada đính chính lại mà không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với Ozada.

9.6 Sự Ràng Buộc và Đồng Bộ: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu lưu trữ nào (bao gồm tài liệu về bất kỳ cuộc trò chuyện qua điện thoại liên quan đến Nền Tảng Ozada và Dịch Vụ, nếu có) do Ozada hoặc các nhà cung cấp Dịch Vụ của Ozada lưu giữ liên quan đến Nền Tảng Ozada và Dịch Vụ sẽ là cơ sở có giá trị ràng buộc và là bằng chứng sau cùng về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu nào được chuyển giao giữa Ozada và bạn. Bạn theo đây đồng ý rằng tất cả các tài liệu như vậy đều có thể được xem là bằng chứng và bạn sẽ không phản đối hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các tài liệu này chỉ vì lý do các tài liệu này ở dạng điện tử hoặc trích xuất từ hệ thống máy tính và bạn từ bỏ bất kỳ quyền của mình, nếu có, để phản đối theo đó.

9.7 Giao Thầu Phụ và Chỉ Định: Ozada có quyền chỉ định hoặc giao nhà thầu phụ thực hiện bất kỳ phần nội dung công việc nào của Ozada liên quan đến Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ và Ozada có quyền sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và/hoặc đại lý ủy quyền theo các điều khoản và điều kiện mà Ozada cho là phù hợp.

9.8 Chuyển Nhượng: Bạn không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Ozada. Ozada có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

9.9 Trường Hợp Bất Khả Kháng: Ozada sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào trên Nền Tảng Ozada và/hoặc nội dung của Dịch Vụ nếu điều này là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Ozada.

PHỤ ĐÍNH – ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1. Định Nghĩa:

1.1. “Khách Hàng” hoặc “Người Mua” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ trên Nền Tảng Ozada.

1.2. “Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là tất cả quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bảo mật, quyền bảo vệ lợi thế thương mại và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tương tự khác và tất cả các đơn đăng ký các quyền này, cho dù ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai, ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, và tất cả các quyền lợi, đặc quyền, quyền khởi kiện, bồi thường thiệt hại, và yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bất kỳ hành vi vi phạm đến các quyền này, dù hành vi vi phạm này được thực hiện ở quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai.

1.4. “Tổn Thất” có nghĩa là tất cả tiền phạt, tổn thất, chi phí dàn xếp, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý và phí luật sư), các khoản phí, hành động, thủ tục, khiếu nại, yêu cầu và các yêu cầu bồi thường khác, cho dù có thể lường trước được hay không.

1.5. “Tài Liệu” có nghĩa là bao gồm thông tin, hình ảnh, đường dẫn liên kết, âm thanh, đồ họa, đoạn phim, phần mềm, ứng dụng và các tài liệu khác được hiển thị hoặc cung cấp trên Nền Tảng Ozada và các chức năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên Nền Tảng Ozada.

1.6. “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng của Khách Hàng đối với Sản Phẩm được gửi qua Nền Tảng Ozada phù hợp với quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa liên quan.

1.7. “Mật Khẩu” có nghĩa là mật khẩu hợp lệ mà Khách Hàng có Tài Khoản Người Dùng với Ozada có quyền sử dụng cùng với Tên Người Dùng để truy cập Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ.

1.8. “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là các dữ liệu cá nhân được quy định tại Chính Sách Bảo Mật.

1.9. “Sàn TMĐT Ozada” hoặc “Nền Tảng Ozada” có nghĩa là (i) ứng dụng di động có tên là Ozada được sử dụng trên các thiết bị di động có hệ điều hành Android và iOS được đăng ký hoạt động như là một ứng dụng thương mại điện tử, bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến do Ozada (như được định nghĩa dưới đây) sở hữu và vận hành tại Việt Nam và/hoặc (ii) website thương mại điện tử https://ozada.vn được đăng ký hoạt động như là một website thương mại điện tử, bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến do Ozada sở hữu và vận hành tại Việt Nam. Sàn TMĐT Ozada được thiết lập và hoạt động theo hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến phục vụ thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giới thiệu, mua bán trực tuyến, bao gồm: đăng tin rao vặt trực tuyến, mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu, bán Sản Phẩm và thực hiện khuyến mại bằng các hình thức mã giảm giá, bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng Khách Hàng nhất định, và các hình thức khuyến mại khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

1.10.“Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là chính sách bảo mật được quy định tại https://ozada.vn/chinh-sach-bao-mat

1.11.“Sản Phẩm” có nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ được Nhà Bán Hàng cung cấp thông qua Nền Tảng Ozada.

1.12.“Tài Liệu Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ thông tin, đồ họa, ảnh, dữ liệu và/hoặc bất kỳ tài liệu khác có nội dung:

(a) chứa vi rút máy tính hoặc mã xâm nhập, mã phá hoại hoặc chương trình gây hại khác;

(b) vi phạm bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác của bên thứ ba;

(c) phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa;

(d) tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, giả mạo, gian lận, ăn cắp, có hại, hoặc có nội dung bất hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành; và/hoặc

(e) được xem là xúc phạm và/hoặc bị phản đối theo ý kiến riêng của chúng tôi.

1.13. “Dịch Vụ” có nghĩa là các dịch vụ, thông tin và các chức năng do chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng Ozada.

1.14. “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp” được định nghĩa trong Điều 6.1 của Điều Khoản Sử Dụng này.

1.15. “Điều Khoản và Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc mua Sản Phẩm của Khách Hàng.

1.16. “Điều Khoản Sử Dụng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc Khách Hàng sử dụng Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ.

1.17. “Nhãn Hiệu” có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các tổ chức hoặc cá nhân khác nhau, bao gồm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng và hiển thị trên Nền Tảng Ozada, bao gồm Nhãn Hiệu đã được đăng ký và chưa được đăng ký của Ozada hoặc các bên thứ ba.

1.18. “Tên Người Dùng” là tên hoặc mã nhận dạng đăng nhập duy nhất để xác định Khách Hàng có tài khoản với Ozada.

1.19. “Mã Giảm Giá” có nghĩa là mã khuyến mại, phiếu mua hàng, phiếu mua hàng giảm giá mà bạn có thể sử dụng, tùy theo các điều khoản và điều kiện khác, để thanh toán các giao dịch mua hàng trên Nền Tảng Ozada.

1.20. “Bạn” và “của bạn” dùng để chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

1.21. “Ngày Làm Việc” có nghĩa là ngày mà các ngân hàng thường mở cửa hoạt động tại Việt Nam (không bao gồm các ngày lễ, ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

1.22. “Chính Sách Đổi Trả hàng” có nghĩa là chính sách đổi trả hàng hóa được quy định tại Chính Sách Đổi Trả Hàng của Ozada.

1.23. “Nhà Bán Hàng” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân trong nước (trong đó có cả Ozada) và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Ozada đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ do Ozada và các bên liên quan cung cấp.

1.24. “Người Dùng” có nghĩa là Khách Hàng đã cài đặt ứng dụng di động Ozada và đăng ký Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng Ozada.

1.25. “Tài Khoản Người Dùng Ozada” có nghĩa là tài khoản điện tử trên Nền Tảng Ozada do Khách Hàng đăng ký khởi tạo và được Ozada chấp nhận kích hoạt khởi tạo để Khách Hàng có thể truy cập Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ trên Nền Tảng Ozada.

2. Diễn Giải:

Mọi tham chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng này đến bất kỳ điều khoản nào sẽ được hiểu là bao gồm tham chiếu đến điều khoản đó đã được sửa đổi, ban hành lại hoặc bổ sung vào thời điểm có liên quan. Trong Điều Khoản Sử Dụng này, bất cứ khi nào từ “bao gồm” hoặc từ đồng nghĩa được sử dụng, các từ này sẽ được xem là có từ “không giới hạn” theo sau. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi, tất cả các tham chiếu đến ngày có nghĩa là ngày dương lịch và các từ “tháng” hoặc “hàng tháng” cũng như tất cả các tham chiếu đến tháng có nghĩa là tháng dương lịch. Các tiêu đề của mỗi điều khoản được thêm vào nhằm mục đích thuận tiện theo dõi và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của các Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù các điều khoản đó có trong cùng một tài liệu hay các tài liệu khác nhau, xung đột hoặc mâu thuẫn đó sẽ được giải quyết theo hướng phù hợp với ngữ cảnh nhất.  

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA

1. Sự Tuân Thủ Của Bạn

Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc mua Sản Phẩm thông qua Nền Tảng Ozada, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do Ozada ban hành vào từng thời điểm (cho dù đó là một phần của việc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc liên quan đến việc mua Sản Phẩm, thay mặt cho Nhà Bán Hàng). Ozada có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn phù hợp với quy định pháp luật. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem và rà soát các sửa đổi đối với các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này. Việc bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sau khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng Ozada được xem là bạn đã xác nhận và đồng ý đối với các thay đổi đó và tất cả các thay đổi, bổ sung này có hiệu lực áp dụng và ràng buộc đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi này, bạn vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.  

2. Nhà Bán Hàng

Nhà Bán Hàng bán các Sản Phẩm trên Nền Tảng của Ozada. Thông tin về một Sản Phẩm cụ thể được Nhà Bán hàng bán trên Nền Tảng Ozada được nêu rõ trên trang mô tả sản phẩm trên Nền Tảng Ozada. Các Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng Bán cho Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của hợp đồng với Khách Hàng tương ứng:

(a) đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng (không phải Ozada) bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Nhà Bán Hàng đó và bạn; và

(b) đối với Sản Phẩm do Ozada bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Ozada và bạn.

3. Giá Sản Phẩm

3.1 Giá niêm yết trên Nền Tảng Ozada là giá sau cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có), sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán khi Đơn Đặt Hàng được đặt.

3.2 Ozada luôn cố gắng đảm bảo chính xác tất cả các thông tin và giá cả hiển thị cho từng Sản Phẩm, tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có một số lỗi hoặc thiếu sót do các yếu tố khách quan. Nếu phát hiện có sai sót về giá, hệ thống sẽ tự động hủy Đơn Đặt Hàng, gửi thư điện tử và tin nhắn văn bản SMS thông báo cho bạn. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ ngay lập tức được thực hiện (nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trước).

3.3 Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng Ozada có thể phân phối cùng một Sản Phẩm với các chính sách giá khác nhau, bạn có quyền tự do lựa chọn và so sánh ưu đãi của Nhà Bán Hàng khác nhau để lựa chọn mức giá hợp lý nhất. Ozada sẽ không can thiệp vào chính sách giá của Nhà Bán Hàng nếu có tranh chấp.

4. Thông Tin Và Mô Tả Sản Phẩm

Trong trường hợp Sản Phẩm nhận được không giống như mô tả trên Nền Tảng Ozada, bạn có quyền thông báo cho Nhà Bán Hàng hoặc bộ phận hỗ trợ của Ozada càng sớm càng tốt sau khi nhận được Sản Phẩm và đồng thời, đảm bảo rằng Sản Phẩm chưa được sử dụng trước khi trả lại. Vui lòng truy cập https://ozada.vn/trung-tam-ho-tro/tra-hang để biết quy trình áp dụng chi tiết.

5. Đặt Hàng Và Xác Nhận

5.1 Bạn có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên Nền Tảng Ozada. Nhà Bán Hàng sẽ không chấp nhận các Đơn Đặt Hàng được thực hiện theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng.

Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả Khách Hàng, Ozada có quyền từ chối các Đơn Đặt Hàng thuộc (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:

(a) Các Đơn Đặt Hàng không nhằm mục đích sử dụng cá nhân, mua số lượng lớn hoặc phục vụ cho mục đích bán lại. Đối với các Sản Phẩm thuộc ngành hàng điện máy, bạn chỉ được mua tối đa hai (2) Sản Phẩm/ngày và năm (5) Sản Phẩm/tháng. Đối với các Sản Phẩm không thuộc ngành hàng điện máy, bạn chỉ được mua tối đa năm (5) Sản Phẩm/ngày và mười (10) Sản Phẩm/tháng.

(b) Nếu Khách Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định, chính sách nào của Ozada, Ozada có quyền từ chối Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng cũng như đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng Ozada của Khách Hàng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.

(c) Khách Hàng không thể thay đổi Địa chỉ giao hàng và/hoặc địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán mà Khách Hàng đã cung cấp trong quá trình đặt hàng sau khi Ozada và/hoặc Nhà Bán Hàng nhận được Đơn Đặt Hàng. Để thay đổi thông tin đó, Khách Hàng cần phải hủy Đơn Đặt Hàng hiện tại và đặt một Đơn Đặt Hàng mới với địa chỉ cập nhật chính xác.

5.2 Đơn Đặt Hàng là không thể hủy ngang và hủy vô điều kiện: Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được gửi thông qua Nền Tảng Ozada và Nhà Bán Hàng có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn Đặt Hàng đó mà không cần có thêm chấp thuận từ Khách Hàng và không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ cố gắng thực hiện trên cơ sở nỗ lực hợp lý. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến quy định trên đây, Nhà Bán Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng nào.

6. Hình thức thanh toán

6.1 Bạn có quyền thanh toán Đơn Đặt Hàng bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng hoặc (ii) thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử có trên Nền Tảng Ozada). Đối với trường hợp Sản Phẩm được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng là thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, bạn đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Ozada tiến hành các thủ tục cần thiết với ngân hàng tại Việt Nam để thanh toán cho Nhà Bán Hàng, bao gồm cả việc mua ngoại tệ và chuyển ngoại tệ cho Nhà Bán Hàng tại nước ngoài. Để tránh nhầm lẫn, Ozada, trong mọi trường hợp, sẽ không được ghi nhận là bên nhập khẩu, xuất khẩu, ký gửi hoặc nhận ký gửi trong bất kỳ tài liệu xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào.

6.2 Thông thường, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong các hình thức thanh toán nêu trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đối những Đơn Đặt Hàng có giá trị cao từ 50 triệu Đồng trở lên, Khách Hàng không thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Trong quá trình hoạt động, giá trị đơn hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.

6.3 Trừ trường hợp được quy định khác và có thông báo khác bởi Ozada, bạn sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu này từ phía Ozada hoặc bất kỳ Nhà Bán Hàng nào, vui lòng từ chối thanh toán và thông báo với bộ phận hỗ trợ tại ĐÂY để được hỗ trợ thêm. 

6.4 Bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo thỏa thuận người dùng áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Bạn không được khiếu nại Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Nhà Bán Hàng (có thể bao gồm cả Ozada) về bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc lỗi nào liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

7. Thanh Toán An Toàn

7.1 Tất cả thông tin của Khách Hàng giao dịch trên Nền Tảng Ozada qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, Khách Hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:

(a) Chỉ thanh toán trên các website, ứng dụng có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.

(b) Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình để thực hiện thanh toán trên Nền Tảng Ozada; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, bạn vui lòng thông báo ngay lập tức để Ozada có thể hỗ trợ kịp thời.

(c) Kiểm tra thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

8. Thực Hiện Giao Dịch Tại Nền Tảng Ozada

8.1 Quy trình mua sắm trên Nền Tảng Ozada của bạn về cơ bản sẽ được thực hiện theo trình tự sau (lưu ý: các giao diện và hình ảnh dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và giao diện này có thể thay đổi tại từng thời điểm):

Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD/ Cash on Delivery)

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada.

undefined

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thanh toán khi nhận hàng” trong phần “Phương thức thanh toán”.

undefined

undefined

(c) Bước 3: Ozada gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua.

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Ozada, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

undefined

(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho người vận chuyển.

Cách 2: Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada.

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ” trong phần “Phương thức thanh toán”.

undefined

(c) Bước 3: Người Mua cung cấp thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để hoàn tất thanh toán cho Đơn Đặt Hàng. 

undefined

(d) Bước 4: Ozada gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(e) Bước 5: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Ozada, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

undefined

(f) Bước 6: Người Mua nhận hàng. 

Đối với phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Khách Hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng đối với các Sản Phẩm được áp dụng phù hợp với chương trình hợp tác giữa Ozada và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của Khách Hàng. Quy trình này sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn của từng ngân hàng và được công bố công khai trên Nền Tảng Ozada. 

Cách 3: Thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử của Người Mua được cung cấp bởi các đơn vị hợp tác với Ozada

(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada.

undefined

(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada và đến bước thanh toán Người Mua chọn ví điện tử có liên quan được hỗ trợ trên Nền Tảng Ozada trong “Phương thức thanh toán”.

undefined

(c) Bước 3: Ozada gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công. 

(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Ozada, email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.

undefined

(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng.

Lưu ý:

(a) Đối với mã mua hàng điện tử, Người Mua có thể lựa chọn nhận mã mua hàng điện tử theo hình thức thanh toán trực tuyến. Sau khi hoàn tất thanh toán, mã mua hàng điện tử sẽ được gửi tới Người Mua qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn ngay trên Nền Tảng Ozada trong tài khoản của Người Mua hoặc email do Người Mua đã cung cấp.

(b) Trong mọi trường hợp, Khách Hàng có quyền tra cứu thông tin giao dịch qua thư điện tử đã đăng ký tại Nền Tảng Ozada. Ngoài ra, Khách Hàng có quyền tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng Ozada, vào mục Quản Lý Đơn đặt hàng. 

(c) Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa thông tin, Khách Hàng thông báo cho Ozada tại https://ozada.vn/trung-tam-ho-tro/contact-us .

Ozada đã liên kết thành công với cổng thanh toán NAPAS kết nối với hầu hết các ngân hàng lớn, đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch. Danh sách các ngân hàng liên kết với cổng NAPAS được NAPAS cập nhật tại https://napas.com.vn/san-pham-dich-vu/danh-cho-doanh-nghiep-va-nha-cung-cap-dich-vu/dich-vu-cong-thanh-toan-truc-tuyen/Thong-tin-san-pham-dich-vu-2-10.html. Ngoài ra, Ozada cũng chấp nhận thanh toán thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán. Những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán đã tích hợp vào Sàn TMĐT Ozada vào ngày của Điều Khoản Sử Dụng này bao gồm: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (ví điện tử Momo), Công Ty Cổ phần ZION (ví điện tử ZaloPay), Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại và Công Nghệ M-Pay (ví eM) và Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (ứng dụng thanh toán Viettel Money).

9. Giao Sản Phẩm 

9.1 Địa Chỉ: Sản Phẩm có thể (i) được Nhà Bán Hàng giao trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc (ii) được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển được liệt kê trên Nền Tảng Ozada đến địa chỉ đã được Khách Hàng cung cấp trong Đơn Đặt Hàng. 

9.2 Các Phương Thức Giao Hàng: Ozada đã và đang triển khai hai (2) phương thức giao hàng là Giao hàng tiêu chuẩn và Giao hàng hỏa tốc. 

9.3 Theo Dõi: Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng tại trang “Theo Dõi Đơn Đặt Hàng” trên Nền Tảng Ozada.

9.4 Thời Hạn Ước Tính Cho Việc Giao Hàng:

 (a) Đối với Sản Phẩm vận chuyển trong nước, thời gian dự kiến giao hàng sẽ phụ thuộc vào khu vực địa lý, địa chỉ giao hàng của Khách Hàng, địa chỉ của Nhà Bán Hàng hoặc kho của Ozada và phương thức giao hàng mà Khách Hàng lựa chọn, thông thường thời gian dự kiến giao hàng sẽ kéo dài (i) từ trong cùng ngày làm việc hoặc vào ngày làm việc tiếp theo đối với phương thức giao hàng hỏa tốc và (ii) từ 2-8 ngày đối với phương thức giao hàng tiêu chuẩn, hoặc một thời hạn khác như được thông báo tại Nền Tảng Ozada tại từng thời điểm (Trung Tâm Hỗ Trợ | Giao hàng & Nhận hàng | Ozada VN). Thời gian giao hàng dự kiến của mỗi Sản Phẩm sẽ được hiển thị tại trang sản phẩm.

(b) Đối với Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng nước ngoài, thời gian dự kiến giao hàng sẽ kéo dài (i) từ 3-9 ngày làm việc đối với phương thức giao hàng hỏa tốc và (ii) từ 8-15 ngày làm việc đối với phương thức giao hàng tiêu chuẩn, hoặc một thời hạn khác như được thông báo tại Nền Tảng Ozada tại từng thời điểm (Trung Tâm Hỗ Trợ | Giao hàng & Nhận hàng | Ozada VN). Thời gian giao hàng dự kiến của mỗi Sản Phẩm sẽ được hiển thị tại trang sản phẩm.

(c) Thời gian dự kiến giao hàng sẽ không bao gồm thời hạn việc giao hàng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng, các sự kiện dẫn đến việc hạn chế vận chuyển và giao hàng hay bất kỳ sự kiện nào khác có tính chất tương tự. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào ảnh hưởng đến thời hạn dự kiến giao hàng, thời hạn giao hàng dự kiến sau khi cập nhật sẽ được thông báo đến cho Khách Hàng.

9.5 Đối với Sản Phẩm được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng là thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, bạn đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Ozada tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác để nhập khẩu Sản Phẩm vào Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn việc uỷ quyền cho Ozada chỉ định và ký kết hợp đồng với đối tác cung cấp dịch vụ nhập khẩu theo uỷ thác và bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ uỷ thác cho đối tác cung cấp dịch vụ nhập khẩu theo uỷ thác được Ozada chỉ định và sẽ hỗ trợ hợp lý các đối tác này trong việc tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập khẩu Sản Phẩm vào Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết khi được yêu cầu. Để tránh nhầm lẫn, Ozada, trong mọi trường hợp, sẽ không được ghi nhận là bên nhập khẩu, xuất khẩu, ký gửi hoặc nhận ký gửi trong bất kỳ tài liệu xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào.

9.6 Đối với các Sản Phẩm do Ozada trực tiếp phân phối, Ozada, thông qua đối tác vận chuyển của Ozada thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp một số khu vực bị giới hạn giao hàng được thể hiện rõ trên phần thông tin Sản Phẩm.

9.7 Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng phân phối, khu vực giao hàng có thể bị giới hạn theo thông tin cập nhật trên Nền Tảng Ozada. Trong một số trường hợp, nếu khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng, Ozada sẽ liên hệ Khách Hàng để thông báo chi tiết.

9.8 Các Giới Hạn Về Mặt Địa Lý Cho Việc Giao Hàng: Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà đơn vị vận chuyển có thể hoặc không thể giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh. Ngoài ra, Ozada hiện chưa thể hỗ trợ giao hàng đến các khu vực thuộc huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong trường hợp Khách Hàng hướng dẫn các đại lý ủy quyền của Ozada để Sản Phẩm của Khách Hàng đến địa điểm cụ thể như bên ngoài căn hộ hoặc theo chỉ dẫn cụ thể của Khách Hàng về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro và Khách Hàng chấp nhận mọi trách nhiệm và rủi ro bị mất mát, trộm cắp và thiệt hại.

9.9 Trách Nhiệm Cung Cấp Chứng Từ Hàng Hóa: Nhà Bán Hàng sẽ tự mình (trường hợp tự giao hàng) hoặc thông qua Ozada hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ logistics (trường hợp sử dụng dịch vụ vận chuyển từ bên thứ ba) cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hóa cho Khách Hàng.

9.10 Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Ozada, thay mặt Nhà Bán Hàng, sẽ thông báo cho Khách Hàng về thời gian giao hàng dự kiến thay đổi và có cơ chế để Khách Hàng có thể hủy đơn đặt hàng nếu muốn.

9.11 Các điều kiện và chính sách vận chuyển đối với Sản Phẩm sẽ được thông tin đầy đủ cho Khách Hàng trước khi Khách Hàng tiến hành xác nhận đặt hàng. Khách Hàng có thể xem thông tin chi tiết về vận chuyển và giao nhận áp dụng cho Sản Phẩm giới thiệu trên Sàn TMĐT Ozada tại mục “Giao hàng và Nhận hàng” theo đường link tại ĐÂY.

9.12 Khách Hàng được khuyến cáo kiểm tra chi tiết các điều khoản, điều kiện liên quan đến việc giao nhận Sản Phẩm cũng như đơn giá vận chuyển áp dụng đối với từng Sản Phẩm trong đơn hàng.

9.13 Ozada khuyến cáo Khách Hàng đọc phần “Thông Tin Phản Hồi” ở dưới mỗi chủ đề để biết được mức độ tin cậy cũng như chất lượng phục vụ của Nhà Bán Hàng có liên quan trước khi quyết định đặt mua Sản Phẩm.

10. Nhận hàng và kiểm tra

10.1 Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019, Ozada áp dụng chính sách “Không hỗ trợ đồng kiểm khi nhận hàng”. Theo đó, Khách Hàng khi nhận hàng sẽ không được mở kiện hàng ra xem mà chỉ được kiểm tra các yếu tố bên ngoài của kiện hàng. Khách Hàng chỉ có quyền mở kiện hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển (đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng).

10.2 Nếu Khách Hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách Hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng. Đối với Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trả trước, khi Khách Hàng từ chối nhận kiện hàng, Ozada sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được yêu cầu phù hợp của Khách Hàng.

10.3 Nếu Khách Hàng không hài lòng hoặc Sản Phẩm có vấn đề sau khi đã nhận hàng và thanh toán, Khách Hàng có quyền khiếu nại đến Ozada trong vòng (24) giờ kể từ khi nhận hàng. Khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn trả sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của Ozada đối với khiếu nại của Khách Hàng. Mọi thông tin và hướng dẫn cách khiếu nại đến Ozada, vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

11. Rủi Ro Và Sở Hữu Sản Phẩm

11.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng vào thời điểm Ozada giao hàng hoặc nếu bên giao Sản Phẩm vận chuyển Sản Phẩm không đúng cách, rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng tại thời điểm Ozada giao hàng cho bên giao Sản Phẩm.

11.2 Không ảnh hưởng đến việc giao hàng và chuyển giao rủi ro đối với Sản Phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ không được chuyển giao cho Khách Hàng cho đến khi Ozada nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn bộ giá bán Sản Phẩm và Ozada nhận được thanh toán khi đến hạn của tất cả các Sản Phẩm khác được Ozada đồng ý bán cho Khách Hàng.

11.3 Khách Hàng đồng ý với Ozada rằng Khách Hàng sẽ thông báo ngay cho Ozada về bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi của Ozada đối với Sản Phẩm và Khách Hàng sẽ cung cấp cho Ozada bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản Phẩm mà Ozada có quyền yêu cầu tùy từng thời điểm.

11.4 Cho đến khi quyền sở hữu Sản Phẩm được chuyển cho Khách Hàng (với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn và chưa được bán lại) Ozada có quyền yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm cho Ozada và trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ, Ozada có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm và đồng thời có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý mà Ozada phải chịu.

12. Chính Sách Về Hàng Giả, Hàng Nhái, Hàng Không Đúng Chất Lượng

12.1 Ozada hướng đến việc cung cấp Sản Phẩm có chất lượng tốt nhất cho Khách Hàng qua các Sản Phẩm được đăng bán tại Nền Tảng Ozada và từ chối bán các Sản Phẩm vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm sản xuất trái phép, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ).

12.2 Nhà Bán Hàng được yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của Sản Phẩm, cũng như chịu trách nhiệm trước Khách Hàng và pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đối với các trường hợp phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, Ozada sẽ áp dụng biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm của Nhà Bán Hàng và/hoặc có biện pháp khắc phục đối với hành vi này, tùy theo quyết định và chính sách của Ozada.

12.3 Trong trường hợp Khách Hàng phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, vui lòng thông báo ngay cho Ozada bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại ĐÂY để được xác thực thông tin và hỗ trợ.

13. Thay Đổi Hoặc Hủy Bỏ Giao Dịch Tại Nền Tảng Ozada

13.1 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện trước khi Đơn Đặt Hàng được chuyển sang trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể (i) Đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng Ozada trên Nền Tảng Ozada, chọn phần Quản Lý đơn hàng và nhấn vào nút HỦY ĐƠN HÀNG đồng thời thực hiện các bước cần thiết theo hướng dẫn; hoặc (ii) liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại hotline chăm sóc khách hàng 19001007 hoặc https://ozada.vn/trung-tam-ho-tro/contact-us (từ 9:00 sáng đến 18:00 giờ tối) để được hỗ trợ (trong trường hợp Khách Hàng mua hàng trên Nền Tảng Ozada mà không đăng nhập tài khoản). Lưu ý: Số hotline có thể được thay đổi tại từng thời điểm và được cập nhật trên website.

13.2 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện sau khi Đơn Đặt Hàng được chuyển qua trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể hủy Đơn Đặt Hàng bằng cách từ chối nhận kiện hàng khi được giao.

14. Hệ Quả Do Lỗi Nhập Sai Thông Tin Trên Nền Tảng Ozada

14.1 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch trên Nền Tảng Ozada. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin khi đăng nhập và/hoặc khi thanh toán hay bất kỳ thông tin nào khác dẫn tới việc giao dịch không thể thực hiện và/hoặc gián đoạn giao dịch, Ozada có quyền từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu trách nhiệm đối với việc hủy Đơn Đặt Hàng.

14.2 Trong trường hợp Khách Hàng liên hệ Ozada hoặc Ozada liên hệ Khách Hàng để xác nhận Đơn Đặt Hàng vì bất cứ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, Đơn Đặt Hàng giá trị cao, Đơn Đặt Hàng có dấu hiệu giả mạo hoặc gian dối), nếu Khách Hàng không thể trả lời và/hoặc xác minh chính xác được những thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ozada thì Ozada có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này.

15. Chương Trình Khuyến Mại

15.1 Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, Ozada và/hoặc Nhà Bán Hàng sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại. Thể lệ của từng chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Ozada và có thể được thay đổi bởi Ozada tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khuyến mại vào thời điểm đặt hàng.

16. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

16.1 Trường hợp các ứng dụng, phần mềm, trình điều khiển hoặc các chương trình máy tính khác và/hoặc tất cả các chi tiết thiết kế khác, sổ tay kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn, bản vẽ hoặc dữ liệu khác (tất cả được gọi chung là “Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm”) được Nhà Bán Hàng cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến Đơn Đặt Hàng, việc sử dụng và lưu giữ Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép hoặc việc sử dụng (chẳng hạn như giấy phép người dùng cuối cùng, các hạn chế hoặc điều kiện sử dụng) theo quy định của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép và không được sử dụng ngoài mục đích không phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó.

16.2 Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Khách Hàng đồng ý thêm rằng bất kỳ và tất cả Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản độc quyền của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Đơn Đặt Hàng hoặc đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của Ozada, Khách Hàng cam kết trả lại Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ bản sao nào của Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm theo yêu cầu của Ozada.

17. Quy Định Về Bảo Mật

17.1 Nền Tảng Ozada có các biện pháp và công cụ về bảo mật để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và việc thanh toán của Khách Hàng một cách toàn diện nhất. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo bảo mật tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật có yêu cầu bằng văn bản, Ozada sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

17.2 Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Ozada nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. 

THẺ QUÀ TẶNG VÀ MÃ GIẢM GIÁ OZADA

Thẻ Quà Tặng

1. Thông Tin Chung

1.1 Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho sản phẩm thẻ quà tặng của Ozada (“Thẻ Quà Tặng”).

1.2 Bằng việc đặt mua hoặc sử dụng Thẻ Quà Tặng, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thẻ Quà Tặng Ozada (“Điều Khoản Thẻ Quà Tặng”), cùng với Điều Khoản Sử Dụng đã được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này. 

1.3 Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng và không được định nghĩa trong Điều Khoản Thẻ Quà Tặng có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng và Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.4 Khách Hàng nên tham khảo trang chi tiết sản phẩm trên Nền Tảng Ozada (“Trang Chi Tiết Sản Phẩm”) nếu có các thắc mắc liên quan đến điều kiện sử dụng và ngày hết hạn.

2. Quy đổi giá trị Thẻ Quà Tặng

2.1 Thẻ Quà Tặng không thể sử dụng để mua các Thẻ Quà Tặng khác.

2.2 Nếu giá trị của Đơn Đặt Hàng vượt quá giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng các phương thức thanh toán khác.

2.3 Nếu giá trị của Đơn Đặt Hàng ít hơn giá trị của Thẻ Quà Tặng, phần giá trị còn lại trong Thẻ Quà Tặng sẽ bị mất đi.

2.4 Thẻ Quà Tặng chưa được quy đổi sẽ hết hạn trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày đặt mua thành công, trừ khi có quy định khác trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm.

2.5 Thẻ Quà Tặng có thể chuyển nhượng cho người khác, phù hợp với các điều khoản của Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này.

2.6 Hướng dẫn thêm về cách đổi Thẻ Quà Tặng được cung cấp tại Trang Chi Tiết Sản Phẩm có liên quan đến Thẻ Quà Tặng trên Nền Tảng Ozada.

3. Mất hoặc bị trộm Thẻ Quà Tặng

3.1 Thẻ Quà Tặng khi đã mua sẽ thuộc sự quản lý và trách nhiệm của bạn. Bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào, bao gồm các mã số hoặc mã pin đi kèm bị mất hoặc đánh cắp sau khi mua, sẽ không được cấp mới hoặc thay thế.

4. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

4.1 Thẻ Quà Tặng chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian được nêu rõ tại Trang Chi Tiết Sản Phẩm;

4.2 Thẻ Quà Tặng sẽ không được sử dụng vào những ngày đặc biệt hoặc những ngày có chương trình khuyến mại do Ozada chỉ định;

4.3 Khách Hàng sẽ không sử dụng Thẻ Quà Tặng hoặc cho phép người khác sử dụng Thẻ Quà Tặng theo bất kỳ hình thức nào có thể ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Thẻ Quà Tặng của Khách Hàng khác và/hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào khác cung cấp cho Khách Hàng mà Ozada có quyền xác định một cách hợp lý;

4.4 Thẻ Quà Tặng được cung cấp cho Khách Hàng theo đúng nội dung được mô tả và nguyên trạng thể hiện trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm;

4.5 Khách Hàng chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin mà Khách Hàng đã gửi, chuyển hoặc cung cấp cho Ozada trong thời gian mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng;

4.6 Ozada không có nghĩa vụ đối với bất kỳ bảo đảm, cam đoan, cam kết, điều kiện, thời hạn hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, dù là theo quy định pháp luật hoặc theo hình thức khác, cũng như bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào phát sinh từ việc sử dụng, giao dịch hoặc mua bán theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chuỗi ký tự, tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, không vi phạm hoặc tính phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào liên quan đến Thẻ Quà Tặng.

5. Hoàn Lại, Đối Trả và Huỷ Thẻ Quà Tặng

5.1 Thẻ Quà Tặng đã mua sẽ không được trả lại, không được hoàn tiền, hoặc không được hủy bỏ theo yêu cầu của Khách Hàng sau khi thẻ đã được quy đổi để mua hàng.

5.2 Thẻ Quà Tặng được phát hành không thể đổi thành tiền mặt.

5.3 Việc cấp lại Thẻ Quà Tặng có thể được chấp nhận, theo quyết định của Ozada, nếu có bất kỳ lỗi hệ thống hoặc sự thiếu sót của Ozada. 

5.4 Việc đổi trả Sản Phẩm được mua bằng Thẻ Quà Tặng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Ozada hoặc của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng Ozada.

5.5 Ozada có quyền hủy hoặc từ chối việc sử dụng bất kỳ Thẻ Quà Tặng nào mà Ozada nhận thấy hoặc có cơ sở để nghi ngờ đó là giao dịch gian lận.

6. Sự Sẵn Có Của Thẻ Quà Tặng

6.1 Khách Hàng xác nhận rằng việc mua hoặc quy đổi Thẻ Quà Tặng sẽ tùy thuộc vào nguồn sẵn có trên Nền Tảng Ozada.

7. Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Khách Hàng

7.1 Khách Hàng đồng ý rằng Ozada có quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào mà Khách Hàng đã cung cấp cho Ozada liên quan đến việc sử dụng Thẻ Quà Tặng với điều kiện là việc sử dụng hoặc tiết lộ này sẽ luôn tuân thủ các quy định tại Chính Sách Bảo Mật của Ozada. Khách Hàng có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bằng cách thức phù hợp với quy trình do Ozada quy định tại từng thời điểm cụ thể và Khách Hàng đồng ý rằng trong trường hợp đó Thẻ Quà Tặng không thể được quy đổi sử dụng.

7.2 Việc hoàn thành Đơn Đặt Hàng liên quan đến Thẻ Quà Tặng có quyền được thực hiện bởi Nhà Bán Hàng, trong trường hợp này Khách Hàng có quyền nhận được thông tin trực tiếp về mã PIN của Thẻ Quà Tặng từ Nhà Bán Hàng.

8. Những Quy Định Khác

8.1 Quy định về quyền và sự bảo vệ của Ozada đối với Khách Hàng theo Điều Khoản Thẻ Quà Tặng này sẽ được bổ sung thêm vào các quy định tương tự của Điều Khoản Sử Dụng của Ozada, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác mà Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc chấp thuận.

8.2 Trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật và các điều khoản và điều kiện khác có quyền được Khách Hàng đồng ý hoặc chấp nhận bị vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi nội dung gần nhất theo nội dung của chính điều khoản đó, và sẽ không ảnh hưởng đến tính khả thi của bất kỳ điều khoản nào khác và có quyền thi hành đến mức tối đa mà pháp luật cho phép.

8.3 Ozada bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các Điều khoản Thẻ Quà Tặng này theo từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật. Khách Hàng sẽ chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Khách Hàng tiếp tục sử dụng Thẻ Quà Tặng sau khi sửa đổi, Khách Hàng sẽ được coi là đã chấp nhận việc sửa đổi này. Để tránh hiểu nhầm, việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Điều Khoản Thẻ Quà Tặng, trong mọi trường hợp, sẽ đảm bảo không ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của Khách Hàng đã có Thẻ Quà Tặng trước thời điểm sửa đổi. 

Mã Giảm Giá

1. Mã Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trên Nền Tảng Ozada.

2. Để sử dụng Mã Giảm Giá, Mã Giảm Giá phải được điền vào trang thanh toán.

3. Mỗi Mã Giảm Giá có quyền được áp dụng một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản áp dụng riêng biệt của mỗi loại Mã Giảm Giá. 

4. Ozada có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các Đơn Đặt Hàng, hoặc thu hồi việc sử dụng các Mã Giảm Giá đối với các Mã Giảm Giá đã được sử dụng trong các trường hợp sau:

(a) Việc sử dụng Mã Giảm Giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ;

(b) Bạn sử dụng các Mã Giảm Giá một cách gian lận, bao gồm lập nhiều tài khoản để sử dụng Mã Giảm Giá hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một Khách Hàng hoặc một nhóm Khách Hàng; hoặc

(c) Mã Giảm Giá được sử dụng không đúng mục đích mà Ozada hướng đến (bao gồm việc bán lại Mã Giảm Giá hoặc bạn sử dụng Mã Giảm Giá để mua Sản Phẩm nhằm mục đích mua đi bán lại).

5. Trừ khi được quy định khác đi, Mã Giảm Giá hoặc các hình thức giảm giá khuyến mại khác sẽ không được cùng sử dụng với các chương trình khuyến mại hoặc giảm giá khác, trừ trường hợp Sản Phẩm đã được giảm giá trước đó trên Ozada.

6. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định cho các loại Mã Giảm Giá đặc biệt (ví dụ như thời hạn sử dụng, giá trị giảm giá và loại Sản Phẩm áp dụng) và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của các Mã Giảm Giá này.

7. Khách Hàng phải cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ (bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại) một cách chính xác và đầy đủ khi đặt hàng trên Nền Tảng Ozada. Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ dẫn tới việc Khách Hàng không nhận được Mã Giảm Giá hoặc không sử dụng được Mã Giảm Giá, Ozada sẽ không có trách nhiệm khôi phục hiệu lực và/hoặc cấp lại Mã Giảm Giá cho Khách Hàng.

8. Mã Giảm Giá của Ozada sẽ không được quy đổi thành tiền mặt. Trong mọi trường hợp, Mã Giảm Giá sẽ không được bán lại hoặc chuyển nhượng, hoặc quy đổi cho Khách Hàng bằng tiền hoặc cách khác. Trong một số trường hợp được Ozada cho phép, Thẻ Quà Tặng sẽ không được xem, được hiểu, được ngụ ý hiểu hoặc được sử dụng như vật có giá trị hoặc vật có quyền trao đổi trong bất kỳ trường hợp nào.

9. Trường hợp Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng đủ điều kiện để được hưởng chính sách Hoàn Tiền Nhanh, Ozada sẽ không thực hiện việc cấp lại và/hoặc khôi phục hiệu lực của Mã Giảm Giá đã được áp dụng trên Đơn Đặt Hàng (ngoại trừ Mã Giảm Giá từ các đối tác của Ozada). Khách Hàng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

10. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện cụ thể, mỗi Mã Giảm Giá,

(a) chỉ có quyền được áp dụng một lần;

(b) trong trường hợp giá trị Đơn Đặt Hàng thấp hơn giá trị Mã Giảm Giá, giá trị phần chênh lệch sẽ không được hoàn trả; và

(c) trong trường hợp một số Sản Phẩm của Khách Hàng được Ozada hoàn tiền hoặc hỗ trợ bằng hình thức Mã Giảm Giá, tổng giá trị Mã Giảm Giá sẽ không được cộng gộp hoặc chia nhỏ.

11. Mã Giảm Giá chỉ áp dụng trên giá trị Sản Phẩm (không bao gồm phí vận chuyển hoặc phí thực hiện Đơn Đặt Hàng).

12. Ozada bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Mã Giảm Giá này hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mại vào bất kỳ thời điểm nào. 

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN OZADAMALL

1. Định Nghĩa và Giải Thích

1.1 Trong điều khoản và điều kiện OzadaMall này, trừ khi ngữ cảnh có quy định khác, các từ và cụm từ dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:

Hàng Giả”, liên quan đến Sản Phẩm OzadaMall, có nghĩa là một Sản Phẩm sao chép hoặc bắt chước bất hợp pháp một Sản Phẩm có nhãn hiệu khác hiện có, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản Phẩm sau:

(a) mang dấu hiệu giống, hoặc tương tự với bất kỳ Sở Hữu Trí Tuệ nào và:

     (i) việc sử dụng dấu hiệu đó trên Sản Phẩm hoặc trên bao bì của Sản Phẩm cấu thành một hành vi vi phạm Sở Hữu Trí Tuệ; hoặc

    (ii) Sản Phẩm được dự định nhập khẩu vào Việt Nam, và việc sử dụng dấu hiệu trên chính Sản Phẩm hoặc trên bao bì của Sản Phẩm đó cấu thành một hành vi vi phạm Sở Hữu Trí Tuệ; hoặc

    (iii) dấu hiệu được thể hiện trên Sản Phẩm hoặc bao bì của Sản Phẩm theo một cách thức khác đi để cố tình vi phạm Sở Hữu Trí Tuệ;

(b) dấu hiệu được thể hiện trên một Sản Phẩm hoặc bao bì của Sản Phẩm được xác định giống với, hoặc gần giống với Sở Hữu Trí Tuệ khác đến mức có quyền xem là cố tình lừa dối; và

(c) dấu hiệu trên Sản Phẩm hoặc bao bì của Sản Phẩm được sử dụng khi không có sự chấp thuận rõ ràng hoặc ngụ ý của chủ sở hữu hợp pháp Sở Hữu Trí Tuệ, và không thể chứng minh được Sản Phẩm đó là hàng thật được cung cấp bởi người được cấp quyền hợp lệ của chủ sở hữu Sở Hữu Trí Tuệ.

Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm” nghĩa là biểu tượng được áp dụng cho Trang Chi Tiết Sản Phẩm của Sản Phẩm OzadaMall để chỉ ra rằng Sản Phẩm này được áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall. Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm được thể hiện bằng các biểu tượng sau:

 

undefined

Hoàn Tiền Nhanh” nghĩa là hoàn lại tiền cho bạn đối với một mặt hàng bị trả lại bắt đầu tại thời điểm bạn giao lại mặt hàng đó cho Ozada.

(a) Ozada có toàn quyền quyết định áp dụng Hoàn Tiền Nhanh trên cơ sở đối với từng mặt hàng.

(b) Các yếu tố quyết định việc áp dụng “Hoàn Tiền Nhanh”, bao gồm nhưng không giới hạn:

     (i) Giá và loại hàng hóa;

     (ii) Phương thức thanh toán;

    (iii) Lịch sử mua hàng và hoàn trả.

(c) Ozada có toàn quyền quyết định việc thay đổi các điều kiện áp dụng Hoàn Tiền Nhanh vào từng thời điểm phù hợp.

Kênh OzadaMall” nghĩa là kênh bán hàng được vận hành bởi Ozada trên Nền Tảng Ozada nhằm thực hiện chương trình OzadaMall.

Sản Phẩm OzadaMall” nghĩa là hàng hóa được mua từ Nhà Bán Hàng hoặc Ozada trên Kênh OzadaMall.

Điều Khoản OzadaMall” nghĩa là những điều khoản và điều kiện được quy định tại đây, có thể được điều chỉnh bởi Ozada tùy từng thời điểm.

Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng” nghĩa là trang thông tin nơi người dùng có quyền xem lại thông tin về Đơn Đặt Hàng của mình cho những Sản Phẩm được mua trên Nền Tảng Ozada.

Trang Chi Tiết Giao Hàng” nghĩa là trang thông tin nơi bạn có quyền xem lại thông tin giao hàng của Đơn Đặt Hàng của mình cho những Sản Phẩm đã chọn trên Nền Tảng Ozada.

Trang Chi Tiết Sản Phẩm” nghĩa là trang chi tiết thông tin của Sản Phẩm hiện có trên Nền Tảng Ozada.

2. Điều Khoản Dịch Vụ

2.1 Điều Khoản OzadaMall sẽ được áp dụng đối với giao dịch của bạn mua Sản Phẩm OzadaMall. Sản Phẩm OzadaMall được nhận dạng bằng logo “OzadaMall” trên danh sách sản phẩm của Nhà Bán Hàng.

2.2 Bằng việc mua Sản Phẩm OzadaMall, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản OzadaMall mà các điều khoản này có thể được điều chỉnh tùy từng thời điểm, cùng với Điều Khoản Sử Dụng, được quy định tại đây bằng cách dẫn chiếu đến trong Điều Khoản OzadaMall.

2.3 Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ in hoa được sử dụng và không được định nghĩa tại đây sẽ được hiểu như được định nghĩa tại Điều Khoản Sử Dụng.

2.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các quy định của Điều Khoản OzadaMall và Điều Khoản Sử Dụng, các quy định của Điều Khoản OzadaMall sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Cam Đoan và Đảm Bảo

3.1 Ozada cam đoan và đảm bảo rằng Sản Phẩm OzadaMall không phải Hàng Giả.

3.2 Ngoại trừ những quy định được nêu tại Điều 3.1 và Điều Khoản Sử Dụng, Ozada không đưa ra bất kỳ bảo đảm, cam đoan, bảo hành, điều kiện, điều khoản hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào mâu thuẫn với Điều Khoản Sử Dụng, biện pháp bồi thường duy nhất được áp dụng cho bạn do việc Ozada vi phạm quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1 sẽ bị giới hạn tại Điều 3.3 này.

(a) Nếu bạn cho rằng Sản Phẩm OzadaMall mà bạn đã mua không đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1, bạn vui lòng gửi yêu cầu hoàn tiền theo đúng quy trình, được quy định trong Chính Sách Đổi Trả Hàng, trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày bạn nhận được Sản Phẩm OzadaMall.

(b) Đối với yêu cầu hoàn tiền, bạn sẽ được cung cấp mẫu yêu cầu hoàn tiền (“Mẫu Yêu Cầu Hoàn Tiền”), trong đó bạn cần nêu những lý do bạn cho rằng Sản Phẩm OzadaMall mà bạn đã mua không đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1.

(c) Bạn sẽ trả lại Sản Phẩm OzadaMall cho Ozada theo hướng dẫn của Ozada. Sau khi Ozada nhận được Sản Phẩm OzadaMall, Ozada sẽ hoàn trả cho bạn toàn bộ số tiền mua Sản Phẩm OzadaMall trong một thời hạn hợp lý.

(d) Sau khi bạn hoàn trả Sản Phẩm OzadaMall cho Ozada, Ozada sẽ xác minh Mẫu Yêu Cầu Hoàn Tiền của bạn. Nhằm mục đích thực hiện việc xác minh, bạn sẽ nỗ lực hoàn toàn hợp tác với Ozada. Trong trường hợp Ozada, theo toàn quyền quyết định của mình, xác định rằng Sản Phẩm OzadaMall không đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1:

     (i) Ozada sẽ phát hành Mã Giảm Giá có giá trị gấp đôi với số tiền bạn mua Sản Phẩm OzadaMall vào Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn; và

     (ii) Bạn sẽ không có bất cứ khiếu nại nào đối với Ozada và sẽ giữ cho Ozada được không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm OzadaMall của bạn.

(e) Trong trường hợp Ozada, theo toàn quyền quyết định của mình, xác định rằng Sản Phẩm OzadaMall đã đáp ứng được quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1, bạn sẽ giữ cho Ozada không chịu trách nhiệm đối với tất cả các trách nhiệm liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm OzadaMall của bạn.

(f) Quyết định của Ozada theo Điều 3.3 này, ngoại trừ trường hợp có sai sót rõ ràng, sẽ là quyết định cuối cùng và là sự ràng buộc đối với bạn.

(g) Nếu bạn không gửi yêu cầu hoàn tiền trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận Sản Phẩm OzadaMall như quy định tại Điều 3.3(a), Ozada hiểu rằng bạn đã đồng ý với việc Sản Phẩm OzadaMall đáp ứng được những quy định về cam đoan và đảm bảo nêu tại Điều 3.1.

4. Áp Dụng Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall

4.1 Ozada có quyền đề nghị giao hàng bảo đảm đối với một số Sản Phẩm OzadaMall được lựa chọn trong những ngày được quy định cụ thể (“Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall”). Việc áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall đối với Sản Phẩm OzadaMall sẽ được biểu thị bằng sự xuất hiện của Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm trên Trang Chi Tiết Sản Phẩm. Để tránh sự nhầm lẫn, khi Biểu Tượng Giao Hàng Bảo Đảm không xuất hiện thì Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall không được áp dụng.

4.2 Thời hạn giao hàng của Sản Phẩm OzadaMall được áp dụng chương trình Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall sẽ được thể hiện trên Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng. Bạn đồng ý và xác nhận rằng bất kỳ thời điểm hoặc ngày giao hàng được hiển thị trên Nền Tảng Ozada đối với Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall, trừ các ngày được hiển thị tại Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng, chỉ là thời gian dự tính và Ozada sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ tổn thất liên quan đến thời gian giao hàng dự tính này.

5. Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall

5.1 Phụ thuộc vào việc áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall được quy định tại Điều 4 và các điều khoản, điều kiện của Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall được quy định tại Điều 5, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán cho số tiền được hiển thị trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm như là một khoản bồi thường khi Ozada giao Sản Phẩm OzadaMall cho bạn sau ngày giao hàng hoặc sau khung thời gian giao hàng được quy định trong phần Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall tại Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng (“Khoản Bồi Thường”). Sau khi nhận được Khoản Bồi Thường, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có, và từ bỏ bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại nào khác liên quan đến việc Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall không được thực hiện.

5.2 Bạn sẽ được bồi thường cho mỗi Đơn Đặt Hàng mà bạn đã đặt qua Nền Tảng Ozada, bất kể số lượng Sản Phẩm OzadaMall được đặt theo Đơn Đặt Hàng đó hay số lượng Sản Phẩm OzadaMall được giao cho bạn sau ngày giao hàng chậm nhất hoặc sau khung thời gian được quy định trong phần Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall của Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng. Ví dụ, nếu bạn mua hai (2) Sản Phẩm OzadaMall trong một Đơn Đặt Hàng và Ozada hoặc đại lý ủy quyền của Ozada không thể thực hiện Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall cho bạn, bạn có quyền nhận Khoản Bồi Thường của số tiền được ghi nhận trong Trang Chi Tiết Sản Phẩm.

5.3 Trong trường hợp Khoản Bồi Thường được trả qua Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn dưới hình thức Mã Giảm Giá được gửi vào tài khoản ví eM của bạn, Ozada bảo lưu quyền áp dụng các hạn chế hoặc giới hạn trong việc sử dụng Mã Giảm Giá bao gồm nhưng không giới hạn, ngày hết hạn, chuyển Mã Giảm Giá cho Người Dùng khác hoặc hạn chế sử dụng đối với một số loại Sản Phẩm, danh mục hoặc nhóm Sản Phẩm theo quyết định riêng của Ozada. Để tránh hiểu nhầm, Khoản Bồi Thường được thực hiện dưới dạng Mã Giảm Giá không thể quy đổi thành tiền mặt.

5.4 Không ảnh hưởng đến hình thức Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall đối với Sản Phẩm OzadaMall được đưa ra để bạn lựa chọn, bạn theo đây đồng ý từ bỏ quyền yêu cầu Khoản Bồi Thường trong các trường hợp sau:

(a) địa chỉ giao Sản Phẩm OzadaMall không chính xác hoặc không đầy đủ;

(b) bạn từ chối hoặc không thanh toán mua Sản Phẩm OzadaMall vì bất kỳ lý do gì;

(c) bạn không thanh toán tiền mua Sản Phẩm OzadaMall để được áp dụng Giao Hàng Bảo Đảm OzadaMall trước ngày và giờ được nêu trong Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng;

(d) bạn yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào về thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng hoặc phương thức giao hàng sau khi Đơn Đặt Hàng đã được đặt;

(e) bạn không tuân thủ chỉ dẫn của Ozada hoặc đại lý ủy quyền của Ozada, bao gồm khi bạn hoặc đại diện của bạn không có mặt để nhận Sản Phẩm OzadaMall, khi Ozada hoặc đại lý ủy quyền của Ozada chuẩn bị giao hàng hoặc bất cứ chỉ dẫn nào mà bạn đưa ra cho Ozada hoặc đại lý ủy quyền của Ozada để giao nhận hàng nhưng những chỉ dẫn này không thể thực hiện được;

(f) bạn yêu cầu Sản Phẩm OzadaMall được giao đến một điểm tập kết;

(g) việc giao hàng không thể được chuyển đến địa chỉ của bạn vì lý do không thực hiện được, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, vượt quá sự kiểm soát hợp lý của Ozada, bao gồm sự kiện bất khả kháng, thiên tai, thảm họa, chiến tranh, bạo loạn, biểu tình, dịch bệnh, ô nhiễm, hành động hoặc đe dọa khủng bố, hoặc bạo động; hoặc

(h) việc giao Sản Phẩm OzadaMall không thể được thực hiện đến địa chỉ mà bạn nêu tại Trang Chi Tiết Đơn Đặt Hàng và Trang Chi Tiết Giao Hàng vì bất cứ lý do nào khác.

5.5 Bạn xác nhận và đồng ý rằng Ozada có toàn quyền quyết định những sự kiện được nêu tại Điều 5.4 bên trên. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không khiếu nại bất kỳ việc quyết định nào như vậy của Ozada.

5.6 Ozada bảo lưu quyền không hoàn trả Khoản Bồi Thường cho bạn theo quyết định của Ozada mà không cần phải dẫn chiếu hoặc thông báo cho bạn vì bất cứ lý do gì.

6. Hoàn Tiền Nhanh

6.1 Hoàn Tiền Nhanh có thể được áp dụng cho một số Sản Phẩm OzadaMall cụ thể. Ozada có toàn quyền quyết định Sản Phẩm OzadaMall nào được áp dụng Hoàn Tiền Nhanh.

7. Sử Dụng Và Tiết Lộ Dữ Liệu

7.1 Bạn đồng ý rằng Ozada có toàn quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất cứ thông tin hoặc dữ liệu nào do bạn cung cấp theo quy định tại Chính Sách Bảo Mật của Ozada. Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận này bất cứ lúc nào theo quy trình được quy định bởi Ozada.

8. Điều Khoản Khác

8.1 Bạn sẽ chịu sự ràng buộc và phải hoàn toàn tuân thủ Điều Khoản OzadaMall, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác được bạn đồng ý hoặc chấp thuận. Các quyền và biện pháp phòng vệ được trao cho Ozada theo Điều Khoản OzadaMall sẽ bổ sung cho các quyền và biện pháp phòng vệ khác của Ozada theo Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác được bạn đồng ý hoặc chấp thuận.

8.2 Bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản OzadaMall, Điều Khoản Dịch Vụ, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật cũng như các điều khoản và điều kiện khác đã được bạn đồng ý hoặc chấp thuận, mà vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, sẽ được thực hiện trong phạm vi tối đa khả thi theo nội dung điều khoản đó, nhưng cũng có thể bị lược bỏ mà không làm ảnh hưởng tới hiệu lực thi hành của bất cứ điều khoản nào khác, các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

8.3 Ozada có quyền thay thế, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Điều Khoản OzadaMall vào bất kỳ thời điểm nào và theo cách thức mà Ozada cho là hợp lý. Bạn sẽ chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện đã được điều chỉnh và/hoặc bổ sung. Trong bất cứ trường hợp nào, nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi đã được thông báo về sự điều chỉnh và/hoặc bổ sung, bạn được xem là đã chấp thuận sự điều chỉnh và/hoặc bổ sung này. 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

I. Quy Định Chung

Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng cung cấp trên Nền Tảng Ozada:

Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành Sản Phẩm cho Khách Hàng như trong cam kết giấy bảo hành Sản Phẩm trong trường hợp Sản Phẩm có hỗ trợ bảo hành.

Khách Hàng luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp Sản Phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với Sản Phẩm cố định sử dụng tại nhà.

Khách Hàng có quyền khiếu nại đối với Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng từ chối bảo hành, bảo trì Sản Phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

Khi tiến hành giao dịch mua Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada, Khách Hàng cần tìm hiểu về chính sách bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng có liên quan. Ozada khuyến cáo Khách Hàng cần phải kiểm tra các chính sách bảo hành, bảo trì đối với Sản Phẩm dự định mua. Ozada không phải là bên chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng Ozada. Trong trường hợp Khách Hàng cần hỗ trợ hay khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng của Ozada sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi với Nhà Bán Hàng. Ozada sẽ nỗ lực hỗ trợ Khách Hàng trong khả năng cho phép để Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng được bảo hành theo chế độ của nhà sản xuất.

Đối với các mã mua hàng điện tử, chính sách bảo hành/đổi trả (nếu có) được quy định rõ trên từng mã mua hàng điện tử và sẽ do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm thực hiện.

II. Điều Kiện Bảo Hành

1. Sản Phẩm được bảo hành miễn phí nếu Sản Phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

Sản Phẩm có hỗ trợ bảo hành theo chính sách của Nhà Bán Hàng và còn trong thời hạn bảo hành.

Sản Phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Còn giữ hóa đơn mua hàng tại Ozada.vn.

Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.

Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số seri, ngày sản xuất, tên Khách Hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các Sản Phẩm không áp dụng bảo hành điện tử).

Tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất, Nhà Bán Hàng trên Sản Phẩm còn nguyên vẹn.

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.

Số series, model Sản Phẩm không khớp với phiếu bảo hành.

Khách Hàng tự ý can thiệp sửa chữa Sản Phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của nhà sản xuất, Nhà Bán Hàng.

Sản Phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất, Nhà Bán Hàng.

III. Thời Hạn Bảo Hành

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại Sản Phẩm và được quy định rõ trên phiếu bảo hành có liên quan. Đối với Sản Phẩm được bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

IV. Trung Tâm Bảo Hành

Thông tin của trung tâm bảo hành sẽ được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo Sản Phẩm. Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành (nếu có) trên phiếu bảo hành.

Nếu Khách Hàng gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Nhà Bán Hàng có liên quan.

Trong trường hợp Khách Hàng không thể liên hệ với Nhà Bán Hàng, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại https://ozada.vn/trung-tam-ho-tro/contact-us hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Ozada.

V. Thời Gian Sửa Chữa Bảo Hành

Thời gian sửa chữa, bảo hành trung bình từ vài ngày tùy thuộc vào linh kiện cần thay thế và trung tâm bảo hành có liên quan sẽ thông báo cụ thể đến Khách Hàng.

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

 1) Tổng quan quy định đổi trả hàng: 

 · Bước 1: Tra cứu chính sách trả hàng của Sản Phẩm. 

 · Bước 2: Đảm bảo Sản Phẩm đáp ứng điều kiện trả hàng quy định tại mục 2 dưới đây. 

 · Bước 3: Phân biệt hình thức“Trả hàng cho Lazada” và “Trả hàng trực tiếp cho Nhà Bán Hàng”. 

 · Bước 4: Sau khi Người Mua đã nắm rõ thông tin về các điều kiện, thời gian và hình thức trả hàng, Người Mua sẽ truy cập vào các đường dẫn sau đây (Trung tâm hỗ trợ | Đổi trả (Ozada.vn)Hướng dẫn trả hàng trực tiếp cho Nhà Bán Hàng (Ozada.vn)) để được hướng dẫn trả hàng theo từng bước đối với hình thức “Trả hàng cho Lazada” và “Trả hàng trực tiếp cho Nhà Bán Hàng”. 

 2) Khi gửi Sản Phẩm, cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Sản Phẩm gửi trả lại phải bao gồm Phiếu đăng ký đổi trả hàng và hoá đơn thuế GTGT của Ozada, hoặc biên nhận bán hàng (nếu có).

- Sản Phẩm được gửi kèm với đầy đủ phụ kiện (bao gồm cả hướng dẫn sử dụng, phiếu/ thẻ bảo hành, vỏ hộp sản phẩm) và quà tặng, khuyến mại kèm theo (nếu có).

- Sản Phẩm còn trong thời hạn hiệu lực cho việc đổi/trả hàng (7 ngày, 14 ngày hoặc 15 ngày kể từ ngày nhận hàng – tùy chính sách áp dụng được nêu cụ thể đối với từng Sản Phẩm được niêm yết trên Nền Tảng Ozada).

- Lý do trả hàng phải hợp lệ và đáp ứng điều kiện chấp nhận đổi trả hàng được niêm yết trên website chính thức https://ozada.vn tại mục Help Center, Trả hàng.

- Những Sản Phẩm thuộc danh mục ngành hàng đặc biệt sẽ có những điều kiện đổi trả riêng – xem website chính thức https://ozada.vn tại mục Help Center, Trả hàng.

Lưu ý:

- Ozada sẽ không tiếp nhận yêu cầu đổi trả của Khách Hàng nếu Sản Phẩm đổi trả không đáp ứng đủ các yếu tố được liệt kê ở trên.

- Đối với trường hợp đổi trả hàng vì không ưng ý, Khách Hàng phải đảm bảo Sản Phẩm không có dấu hiệu sử dụng, tem niêm phong còn nguyên (nếu có). Tuy nhiên, Ozada.vn sẽ không hoàn lại các khoản phí phát sinh đối với Đơn Đặt Hàng bao gồm phí thực hiện Đơn Đặt Hàng và phí giao hàng (nếu có).

- Khách Hàng có thể xem điều kiện đổi, trả hàng cụ thể đối với Sản Phẩm ngay tại trang sản phẩm để tham khảo điều kiện cụ thể được áp dụng cho Sản Phẩm mà mình đang quan tâm. 

3) Đối với sản phẩm đổi trả qua hình thức gửi hàng qua bưu cục, trong vòng bảy (7) ngày (không tính ngày Chủ nhật) kể từ ngày phiếu đăng ký đổi trả được tạo thành công trên Nền Tảng Ozada, Khách Hàng có trách nhiệm mang sản phẩm đến bưu cục đã đăng ký để gửi hàng. Quá thời hạn này, Ozada có quyền hiểu rằng Khách Hàng không còn nhu cầu đổi trả Sản Phẩm và theo đó, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ yêu cầu đổi trả của Khách Hàng. Để có thể tạo lại yêu cầu đổi trả mới, Khách Hàng vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng tại https://ozada.vn/trung-tam-ho-tro/contact-us để được hỗ trợ. Lưu ý, yêu cầu đổi trả chỉ có thể được tạo tối đa hai (2) lần cho cùng một (1) Sản Phẩm và phải còn trong thời hạn được yêu cầu đổi trả.

4) Thời gian để Ozada tiến hành quy trình đổi trả hàng sẽ kéo dài hơn trong các trường hợp sau:

- Thiếu phụ kiện (trừ trường hợp Khách Hàng trả hàng vì lý do trả hàng là hàng được giao cho Khách Hàng thiếu phụ kiện).  

- Thiếu hóa đơn thuế GTGT hoặc biên nhận bán hàng. 

 - Thiếu các giấy tờ đi kèm với Sản Phẩm khi nhận hàng chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, và vỏ hộp Sản Phẩm. 

 - Sản Phẩm bị bể vỡ do Sản Phẩm được đóng gói không cẩn thận bởi Khách Hàng trong quá trình vận chuyển về cho Ozada. 

 - Phát sinh những vấn đề lỗi Sản Phẩm mà không nằm trong lý do đổi trả hàng ban đầu mà Khách Hàng thông báo cho Ozada thông qua phiếu đăng ký đổi trả trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng email. 

5) Với lý do đổi trả là bể vỡ, giao thiếu hàng: Chỉ hỗ trợ đổi trả trong trường hợp Khách Hàng thông báo cho Ozada trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng. Ozada có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp hình ảnh Sản Phẩm và các thông tin khác liên quan đến Sản Phẩm và quá trình giao nhận Sản Phẩm để đối chiếu với các đơn vị liên quan.

6) Hàng quà tặng kèm theo Sản Phẩm: Sẽ không áp dụng chính sách đổi trả hàng trừ trường hợp Sản Phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và không đảm bảo chất lượng.

7) Đối với hàng điện lạnh và hàng nội thất lớn: Vì tính chất đặc biệt của Sản Phẩm, Ozada không hỗ trợ đổi trả cho những trường hợp sau:

- Không ưng ý.

- Sản Phẩm đã được lắp đặt hoặc đã qua sử dụng: trong trường hợp bị lỗi kỹ thuật, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất.

8) Đối với các sản phẩm điện tử, thiết bị viễn thông như tivi, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, có lỗi “điểm chết” trên màn hình, Khách Hàng sẽ được áp dụng chính sách Đổi/Trả hoặc Hoàn tiền nếu kết quả kiểm tra ghi nhận sản phẩm có từ ba (3) “điểm chết” trở lên.

9) Chi phí cho việc đổi trả hàng: Hiện nay Ozada không phụ thu thêm phí đối với việc đổi trả Sản Phẩm. 

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

1) Trường hợp hoàn tiền: 

 - Đơn hàng thanh toán trả trước bị hủy: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành tự động ngay khi quy trình hủy hoàn tất. 

 - Đơn hàng hoàn trả về cho Nhà Bán Hàng hoặc Ozada: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành ngay khi có kết quả đánh giá từ Nhà Bán Hàng hay đơn vị kiểm tra của Ozada về Sản Phẩm hoàn tất. 

 - Đơn hàng thanh toán trả trước giao chưa thành công đến Khách Hàng: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành ngay khi Sản Phẩm được vận chuyển về Nhà Bán Hàng thành công. 

- Đơn hàng đặt cọc trước: Việc hoàn tiền sẽ được tiến hành tự động nếu đơn hàng bị hủy bởi Ozada. 

2) Phương thức hoàn tiền:  

 - Đối với Đơn Đặt Hàng sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến: Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện tương ứng với phương thức thanh toán của Khách Hàng. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp Khách Hàng lựa chọn phương thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ ATM hoặc ví điện tử, số tiền hoàn lại sẽ được hoàn trực tiếp vào đúng tài khoản mà Khách Hàng đã sử dụng để thanh toán cho Đơn Đặt Hàng có liên quan. 

- Đối với Đơn Đặt Hàng mà Khách Hàng thanh toán bằng tiền mặt, Khách Hàng có thể lựa chọn hoàn tiền bằng hình thức (i) Mã Giảm Giá hoặc (ii) chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng khi điền đơn đăng ký đổi trả trên Nền Tảng Ozada. Khách Hàng sẽ không thể thay đổi hình thức hoàn tiền sau khi đơn đăng ký hoàn tiền đã được tạo.

 3) Thời gian hoàn tiền: 

(*) Thời gian tiền hoàn sẽ được tính từ thời điểm đơn hàng được hủy thành công hoặc được cập nhật đã trả về Nhà Bán Hàng/Ozada.

Trong trường hợp đã quá thời gian trên nhưng bạn vẫn chưa nhận được tiền, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ của bạn để được hỗ trợ.

Ozada không hỗ trợ việc thay đổi hình thức hoàn tiền sau khi thủ tục hoàn tiền đã hoàn tất.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC TẠI NỀN TẢNG OZADA

1. Chấp Thuận Các Điều Khoản và Điều Kiện

1.1 Các điều khoản và điều kiện về công cụ tương tác tại Nền Tảng Ozada sau đây (“Điều Khoản Công Cụ Tương Tác”) quy định việc sử dụng các công cụ tương tác trên Nền Tảng Ozada và các Dịch Vụ có liên quan khác (được gọi là “Công Cụ”) được cung cấp bởi Ozada trên Nền Tảng Ozada. 

1.2 Bằng cách sử dụng bất kỳ Công Cụ nào, Người Dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi quy định của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này. Điều Khoản Công Cụ Tương Tác có hiệu lực đồng thời với Điều Khoản Sử Dụng đang có hiệu lực và được đưa vào Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này bằng cách dẫn chiếu. Trừ khi có quy định khác, những thuật ngữ được định nghĩa và quy định theo Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng vào Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

1.3 Chi tiết về việc sử dụng Công Cụ có thể được Ozada bổ sung vào điều khoản (“Điều Khoản Bổ Sung”) vào tại từng thời điểm. Liên quan đến bất kỳ Công Cụ cụ thể nào, Điều Khoản Bổ Sung điều chỉnh việc sử dụng Công Cụ đó có quyền được truy cập tại Công Cụ đó. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều Khoản Bổ Sung nào, bạn có quyền ngừng sử dụng Công Cụ được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Bổ Sung đó. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem và rà soát các Điều Khoản Bổ Sung. Việc bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sau khi các Điều Khoản Bổ Sung được đăng tải trên Nền Tảng Ozada được xem là bạn đã xác nhận và đồng ý đối với các thay đổi đó và tất cả các Điều Khoản Bổ Sung này có hiệu lực áp dụng và ràng buộc đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều Khoản Bổ Sung nào, bạn vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Công Cụ được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Bổ Sung đó.

1.4 Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán hoặc mâu thuẫn giữa bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này mà không được quy định rõ ràng trong các tài liệu đó, sự không nhất quán hoặc xung đột đó sẽ được giải quyết theo thứ tự ưu tiên áp dụng lần lượt như sau: Điều Khoản Bổ Sung có liên quan, Điều Khoản Công Cụ Tương Tác, Điều Khoản Sử Dụng.

2. Điều Kiện Của Công Cụ

2.1 Công Cụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích giải trí và lợi ích cá nhân của Người Dùng. Nghiêm cấm việc sử dụng Công Cụ cho các mục đích kinh doanh hoặc thương mại của Người Dùng.

2.2 Ozada có quyền nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng, ngừng cung cấp hoặc xóa bất kỳ Công Cụ nào mà không cần phải đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước và Ozada sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc nâng cấp, sửa đổi, tạm dừng, ngừng cung cấp hoặc xóa Công Cụ đó làm ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền Tảng Ozada của Khách Hàng cũng như làm hạn chế việc truy cập của Khách Hàng vào bất kỳ Công Cụ nào.

2.3 Người Dùng sẽ bị cấm sử dụng Công Cụ (bao gồm tất cả các giao diện ứng dụng trên thiết bị di động riêng lẻ) bằng các chương trình không phải là chương trình được cung cấp bởi Ozada. Để minh họa, sau đây là một số ví dụ về các chương trình bị cấm như: bot tự động và công cụ khác nhằm mục đích thay thế hoặc bổ sung chương trình khách hàng do Ozada cung cấp, cũng như các tập lệnh và chương trình tự động hoàn toàn hoặc tự động một phần mà tạo lợi thế cho bất kỳ Người Dùng nào hơn những Người Dùng thông thường khác bằng cách khởi động, ví dụ, các chức năng tự động làm mới (auto-refresh) và các cơ chế trình duyệt tích hợp khác sử dụng hoặc tận dụng các quy trình tự động để sử dụng Công Cụ.

2.4 Người Dùng, trong mọi trường hợp, không được phép:

(a) chế tạo, thực hiện hoặc sử dụng thủ thuật gian dối, thủ thuật chỉnh sửa mã nguồn (mods) và/hoặc xâm nhập hệ thống trái phép (hacks), hoặc bất kỳ sản phẩm phần mềm của bên thứ ba nào khác có quyền thay đổi kết quả, chức năng hoặc thủ thuật của Công Cụ;

(b) sử dụng phần mềm cho phép khai thác dữ liệu hoặc bằng cách khác ngăn chặn hoặc thu thập thông tin liên quan đến Công Cụ;

(c) sử dụng bất kỳ phần thưởng có được từ việc sử dụng Các Công Cụ cho các mục đích khác mà không phải vì mục đích mua Sản Phẩm trên Nền Tảng Ozada; 

(d) mua bán hoặc trao đổi Tài Khoản Người Dùng trên Nền Tảng Ozada; và

(e) những điều đã được đề cập ở trên sẽ bao gồm tất cả hành vi lừa đảo, gian lận và các hành động tương tự hoặc các hành động mà tạo ra các ảnh hưởng tương tự với các nội dung đã bị cấm nêu trên.

3. Giới Hạn Bảo Đảm và Trách Nhiệm

3.1 Ozada cung cấp Công Cụ trong phạm vi khả năng kỹ thuật và năng lực hoạt động của mình.

3.2 Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, Ozada và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên liên kết nào đều không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm (một cách rõ ràng hoặc ngụ ý), cam đoan hoặc cam kết nào về Công Cụ (chẳng hạn như tính chính xác, tính khả dụng và độ tin cậy của Công Cụ), bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng được sử dụng với Công Cụ, bất kỳ ứng dụng hoặc tính năng được Người Dùng truy cập bằng Công Cụ hoặc độ tin cậy hoặc chất lượng của mạng viễn thông cơ bản được Người Dùng truy cập để sử dụng Công Cụ.

3.3 Công Cụ được cung cấp trên cơ sở “hiện trạng” và “sẵn có” và tính khả dụng của chúng tùy thuộc vào tính khả dụng, chức năng và độ tin cậy của các nguồn lực được sử dụng để cung cấp Công Cụ (chẳng hạn như Nền Tảng Ozada, hệ thống của Ozada và các công cụ của bên thứ ba có liên quan), thời gian ngưng hoạt động và không khả dụng (cho dù vì lý do kỹ thuật, bảo trì bắt buộc hoặc các lý do khác), cũng như các sự kiện, hoàn cảnh hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Ozada.

3.4 Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, Ozada sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Người Dùng nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, hành động pháp lý, khiếu nại hoặc bồi thường đối với bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Công Cụ (gọi chung là “Trách Nhiệm”), bao gồm các trường hợp, chẳng hạn như, (i) Người Dùng vi phạm quy định của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, (ii) bất kỳ giao dịch không được phép nào, gián đoạn, lỗi, hoặc tính không khả dụng của Công Cụ, và (iii) mất dữ liệu hoặc thiệt hại đối với phần mềm hoặc phần cứng mà Người Dùng dùng để truy cập Công Cụ.

3.5 Trong phạm vi pháp luật cho phép, trừ các trường hợp loại trừ Trách Nhiệm theo quy định tại Điều 3.4 của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác, tổng trách nhiệm cộng dồn tối đa của Ozada đối với bất kỳ Người Dùng nào đối với các Trách Nhiệm nêu trên, cho dù theo quy định pháp luật về hợp đồng được áp dụng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay các quy định pháp luật khác, sẽ không vượt quá 1.000.000 VNĐ.

4. Hạn Chế Nội Dung

4.1 Các Công Cụ của Ozada bao gồm các nội dung đa dạng về hình ảnh, sản phẩm ghi âm, ghi hình và đồ họa được bảo vệ theo hình thức nhãn hiệu, bản quyền hoặc các hình thức khác vì lợi ích của Ozada hoặc các bên thứ ba. Trừ trường hợp được sự cho phép cụ thể theo Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc bất kỳ sự chấp thuận nào bằng văn bản của Ozada, Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cũng không có quyền chỉnh sửa, sao chép, phân phối, sản xuất lại một cách công khai sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Điều 2.1 của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này. Nội dung bản quyền và tên nhãn hiệu sẽ không được thay đổi, che giấu hoặc gỡ bỏ. Thuật ngữ “nội dung” bao gồm tất cả và bất kỳ dữ liệu, hình ảnh, từ ngữ, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, chương trình phần mềm và mã lập trình (code), và các thông tin khác do Ozada cung cấp hoặc phát triển và bất kỳ Dịch Vụ nào có quyền được cung cấp và tải xuống.

4.2 Người Dùng có nghĩa vụ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào có quyền gây phương hại hoặc làm gián đoạn các chức năng trên Nền Tảng Ozada, Công Cụ hoặc bất kỳ dịch vụ riêng lẻ nào trên Nền Tảng Ozada. Người Dùng cũng không được thực hiện bất kỳ biện pháp nào có quyền cho phép truy cập trái phép dữ liệu.

5. Các Nghĩa Vụ Của Người Dùng

5.1 Mỗi Người Dùng xác nhận và đồng ý sẽ:

(a) phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật khi sử dụng Công Cụ;

(b) phải tuân thủ tất cả các điều khoản của bên thứ ba (bao gồm, chẳng hạn như, mọi điều khoản sử dụng, chính sách và hướng dẫn sử dụng, cũng như những điều khoản của kênh chia sẻ mà Người Dùng có quyền mời những người khác tham gia sử dụng Công Cụ) mà được áp dụng cho Người Dùng khi sử dụng Công Cụ;

(c) phải chịu trách nhiệm đối tất cả các thông tin mà Người Dùng thông báo, gửi đi, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp cho Ozada hay bên thứ ba trong quá trình Người Dùng sử dụng Công Cụ;

(d) không sử dụng Công Cụ hoặc cho phép sử dụng Công Cụ dưới bất kỳ hình thức nào có quyền ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng Công Cụ của Khách Hàng khác hoặc ảnh hưởng xấu đến lợi thế thương mại hoặc uy tín của Ozada và các bên liên kết của Ozada; và

(e) chịu trách nhiệm tuân thủ với những Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

5.2 Trong trường hợp Ozada phát hiện hoặc có cơ sở để tin rằng Người Dùng đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan, Ozada có quyền thực hiện những hành động hoặc biện pháp khắc phục hậu quả nếu xét thấy phù hợp. Các biện pháp này bao gồm nhưng không giới hạn những biện pháp khác mà Ozada cho là phù hợp tại từng thời điểm như sau:

(a) điều tra Tài Khoản Người Dùng Ozada của Người Dùng;

(b) ngăn chặn, hạn chế hoặc đình chỉ quyền truy cập của Người Dùng vào Công Cụ (hoặc bất kỳ phần nào của Công Cụ) hoặc Nền Tảng Ozada;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Ozada nghi ngờ là vi phạm bất kỳ luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quy định hiện hành nào cho các cơ quan có thẩm quyền và hợp tác với các cơ quan đó;

(d) thu hồi bất kỳ phần thưởng nào mà Người Dùng đã nhận được từ việc Người Dùng sử dụng Công Cụ; và

(e) hủy bất kỳ Đơn Đặt Hàng nào đã đặt trong quá trình sử dụng Công Cụ của Người Dùng.

6. Dữ Liệu do Ozada Thu Thập

6.1 Ozada có quyền thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Người Dùng trong quá trình Người Dùng sử dụng Công Cụ. Các Dữ Liệu Cá Nhân này có quyền bao gồm hình ảnh, tên và tên người dùng mà Người Dùng có quyền tải lên, cung cấp hoặc sử dụng.

6.2 Bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà Ozada thu thập có quyền được sử dụng bởi Ozada, hoặc được chia sẻ hoặc chuyển nhượng cho các bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, công ty liên kết, bên thứ ba cung cấp dịch vụ, và những Người Dùng khác), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

(a) hiển thị trên bảng điểm trên Nền Tảng Ozada (như được định nghĩa tại Điều Khoản Sử Dụng) có liên quan đến Công Cụ; 

(b) hỗ trợ quản trị Công Cụ và những ưu đãi liên quan đến Công Cụ; và

(c) bằng cách khác hỗ trợ Khách Hàng sử dụng Công Cụ.

6.3 Để tránh sự nhầm lẫn, Chính Sách Bảo Mật (và thông báo về mục đích thu thập dữ liệu) được dẫn chiếu trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ được áp dụng đối với tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được dẫn chiếu đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này.

7. Điều Khoản Chung

7.1 Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung là không hợp pháp, bị vô hiệu hoặc không thể thực thi một phần hoặc toàn bộ, điều khoản đó sẽ được xóa hoặc được sửa đổi trong trường hợp cần thiết để điều khoản đó trở nên hợp pháp, hợp lệ và có quyền thực thi và có hiệu lực đối theo định hướng thương mại của Ozada. Trong phạm vi không thể xóa bỏ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ điều khoản đó, thì một phần hoặc toàn bộ điều khoản đó sẽ không được xem là nội dung của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác hoặc Điều Khoản Bổ Sung liên quan tùy trường hợp cụ thể, và tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của những điều khoản còn lại của Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này hoặc Điều Khoản Bổ Sung (tùy từng trường hợp) sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2 Ozada có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc bằng cách khác thay đổi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy từng thời điểm, và theo phương thức mà Ozada cho là phù hợp tùy theo quyết định riêng của mình và phù hợp với quy định pháp luật. Trong trường hợp có sửa đổi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, nếu Người Dùng vẫn tiếp tục sử dụng Công Cụ, Người Dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Điều Khoản Công Cụ Tương Tác đã được sửa đổi và Người Dùng được xem như là đã đồng ý với Điều Khoản Công Cụ Tương Tác đã sửa đổi.

7.3 Việc sử dụng các Công Cụ và Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Công Cụ Tương Tác này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi Trung tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) thuộc Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phù hợp với các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy tắc VIAC”), các quy tắc trọng tài này được xem như là dẫn chiếu đến Điều 7.3 này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Việt. 

ĐIỀU KHOẢN XÓA TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG OZADA

 A. Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada

1. Trước khi bạn gửi yêu cầu (“Yêu Cầu Xóa Tài Khoản”) để xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn (“ Tài Khoản”), vui lòng đảm bảo rằng Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

(a) Tài Khoản Người Dùng Ozada Ở Trạng Thái Tốt: Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn (bao gồm những dịch vụ có liên quan khác, ví dụ tài khoản Ví Ozada và/hoặc Ví Khác, nếu áp dụng) đang ở trạng thái tốt và không phải là đối tượng đang bị điều tra, đang bị chế tài phạt vi phạm hoặc bị cho là đang vi phạm Điều Khoản Sử Dụng của Ozada và/hoặc vi phạm quy định pháp luật áp dụng;

(b) Lần Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada Gần Nhất: Vì lý do an toàn thông tin, yêu cầu xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada cuối cùng trước đây của bạn không được đưa ra trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch trước ngày gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản này;

(c) Không Có Giao Dịch Đang Diễn Ra: Bạn không được có bất kỳ Đơn Đặt Hàng, nghĩa vụ thanh toán, hoàn tiền, giao hàng, trả hàng, và/hoặc tranh chấp nào đang chờ được xử lý trên Tài Khoản Người Dùng Ozada. (Các) Đơn Đặt Hàng gần nhất của bạn phải được hoàn thành và đã được giao ít nhất bốn mươi (40) ngày dương lịch trước ngày gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản này;

(d) Không Có Nghĩa Vụ Mua Hàng Trả Sau trên Ozada (OzaPayLater) đang xử lý (nếu áp dụng): Nếu bạn có tài khoản OzaPayLater, vui lòng đảm bảo rằng không có bất kỳ số dư, khoản trả nợ chưa thanh toán, lãi hoặc phí nào trong tài khoản OzaPayLater của bạn, và không có đơn đăng ký đang xử lý hoặc bất kỳ giao dịch nào khác (ví dụ rút số dư, đơn đăng ký tín dụng và bất kỳ đăng ký xóa tài khoản OzaPayLater nào); và

(e) bất kỳ tiêu chí nào khác mà Ozada có thể thông báo cho bạn tùy từng thời điểm.

 2. Xác nhận sẽ được gửi cho bạn bằng tin nhắn SMS và/hoặc email đã đăng ký của bạn sau khi bạn gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản thành công.

3. Bởi vì quá trình xóa tài khoản là vĩnh viễn, chúng tôi sẽ thực hiện việc xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada sau Thời Gian Chờ (như được định nghĩa dưới đây). Bạn
có thể hủy Yêu Cầu Xóa Tài Khoản bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn trong vòng bảy (7) ngày kể từ thời điểm gửi Yêu Cầu Xóa Tài Khoản (“Thời Gian Chờ”). Bạn sẽ không thể đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn khi kết thúc Thời Gian Chờ.

4. Tất cả Yêu Cầu Xóa Tài Khoản sẽ cần được chấp thuận. Tùy thuộc vào việc đáp ứng và/hoặc từ bỏ các điều kiện xóa tài khoản như được nêu trong Khoản 1 và/hoặc có thể được Ozada thông báo cho bạn theo từng thời điểm, Tài Khoản Người Dùng Ozada và tài khoản Ví Ozada (nếu áp dụng) (nếu bạn là người dùng ở Malaysia,
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) hoặc Tài Khoản Tín Dụng Ozada (nếu bạn ở Indonesia) sẽ bị xóa sau khi kết thúc Thời Gian Chờ.

5 Xác nhận sẽ được gửi cho bạn qua tin nhắn SMS hoặc email đã đăng ký của bạn sau khi hoàn tất việc xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada. Bất kể việc Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn bị xóa, chúng tôi và/hoặc các bên liên kết hoặc đại diện của chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu hỗ trợ thêm nếu có bất kỳ vấn đề
nào liên quan đến việc xử lý yêu cầu xóa đối với Ví Ozada / Ví Khác / Tín Dụng Ozada của bạn (bao gồm mọi khoản tiền hoàn lại và / hoặc yêu cầu rút tiền đang
chờ xử lý).

6. Nếu sau đó bạn quyết định rằng bạn muốn sử dụng các tính năng mà cần có tài khoản trên Nền Tảng Ozada của chúng tôi, bạn sẽ cần tạo một Tài Khoản Người Dùng Ozada mới. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu tạo tài khoản nào của bạn trong tương lai theo thông tin đăng nhập tương tự vì bất kỳ lý do gì và không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào.

 B. Hệ Quả Của Việc Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada  

7. Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada là vĩnh viễn. Khi Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn đã được xóa thành công, bạn sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin, sản phẩm và dịch vụ nào được liên kết với Tài Khoản Người Dùng Ozada đã xóa của bạn.Trong đó:

(a) bạn sẽ không thể đăng nhập hoặc truy cập vào Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn, truy xuất hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đã chia sẻ trước đây hoặc xem lịch sử tài khoản của bạn;

(b) nếu áp dụng, Ví Ozada/ Tài Khoản Thanh Toán Ozada của bạn (nếu bạn là người dùng ở Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) hoặc Tài Khoản Tín Dụng Ozada (nếu bạn ở Indonesia) sẽ tự động bị xóa. Tất cả phiếu giảm giá, tín dụng, chiết khấu hoặc phiếu mua hàng tiền mặt chưa sử dụng trong Ví Ozada/Tài Khoản Thanh Toán Ozada (nếu áp dụng) hoặc Tài Khoản Tín Dụng Ozada cho dù được phát hành bởi Ozada hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm TMall), mà không thể hoặc chưa được rút hoặc sử dụng sẽ chấm dứt hiệu lực;

(c) nếu áp dụng, tài khoản OzaPayLater của bạn và bất kỳ hạn mức vay OzaPayLater nào mà bạn đã được bất kỳ đối tác OzaPayLater nào chấp thuận sẽ tự động bị xóa; và bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ khoản tín dụng OzaPayLater nào khi xóa tài khoản.

(d) tất cả các khoản tín dụng mua sắm, chiết khấu, phiếu mua hàng, phiếu giảm giá, LazCoins, hoặc bất kỳ phần thưởng hoặc ưu đãi nào khác có được thông qua các
công cụ tương tác được cung cấp trên Nền Tảng Ozada sẽ chấm dứt hiệu lực;

(e) tùy thuộc quy định tại Khoản 8 dưới đây, tất cả các thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử, tài khoản thanh toán, tài khoản mạng xã hội và các dịch vụ khác do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp mà được liên kết với Tài Khoản Người Dùng Ozada sẽ tự động bị hủy liên kết khỏi Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn; và

(f) bạn sẽ không còn có thể gửi lên Nền Tảng Ozada yêu cầu trả hàng, hoàn tiền, trao đổi hoặc bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ bất kỳ giao dịch nào đã được hoàn thành trên Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn và/hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác yêu cầu quyền truy cập vào Tài Khoản Người Dùng Ozada.

 Do đó, nếu có tranh chấp liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, chúng tôi đề nghị bạn không xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn cho đến khi tranh chấp đó đã được giải quyết. Để làm rõ, việc xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có đối với các Nhà Bán Hàng trực tiếp dù theo quy định của luật hoặc hợp đồng hoặc theo bất cứ hình thức nào khác khác (như quy định về bảo hành hoặc luật bảo vệ người tiêu dùng).

8. Xin lưu ý rằng Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn có thể được liên kết với một số ứng dụng của bên thứ ba. Một số bên thứ ba có thể không cho phép bạn hủy liên kết tài khoản của bên thứ ba thông qua Nền Tảng Ozada của chúng tôi, trong trường hợp đó, bạn cần tiến hành các thủ tục cần thiết với tài khoản của bên thứ ba mà bạn đã liên kết với Tài Khoản Người Dùng Ozada, và làm theo hướng dẫn từ bên thứ ba này để ngắt kết nối với Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn.

9. Một số thông tin như tin nhắn, đánh giá, nhận xét và các nội dung hoặc thông tin khác do bạn gửi đến Nền Tảng Ozada, không được lưu trữ trong Tài Khoản Người
Dùng Ozada của bạn. Điều này có nghĩa là những người dùng khác có thể tiếp tục có quyền truy cập vào các tin nhắn bạn đã gửi và các bài đánh giá, nhận xét hoặc các nội dung khác mà bạn đã đăng trên Nền Tảng Ozada ngay cả sau khi Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn đã bị xóa.

 10. Tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được bạn tiết lộ cho chúng tôi và/hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được xử lý và lưu trữ theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi được
truy cập tại https://ozada.vn/chinh-sach-bao-mat và các luật, quy định pháp luật áp dụng. Sau khi Tài Khoản Người Dùng Ozada của bạn được xóa, chúng tôi và/hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ giữ lại một số dữ liệu cá nhân nhất định và/hoặc dữ liệu khác liên quan đến Tài Khoản Người Dùng Ozada, miễn là cần thiết cho các mục đích nêu tại Chính Sách Bảo Mật và theo yêu cầu của pháp luật và quy định hiện hành.

C. Điều Khoản Chung

11. Bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada này cũng như các điều khoản và điều kiện khác mà bạn có thể đồng ý hoặc chấp nhận mà không hợp lệ hoặc không thể thi hành hoặc vi phạm pháp luật sẽ được thi hành trong khả năng có thể trong phạm vi quy định của điều khoản đó, nếu không sẽ được coi là bị loại trừ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác và những điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực và thực thi ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

12. Các quyền và các biện pháp bảo vệ được trao cho Ozada và/hoặc bên liên kết của Ozada theo Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada này sẽ bổ sung cho các quyền và các biện pháp bảo vệ được trao cho Ozada và/hoặc bên liên kết của Ozada theo Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật, cũng như các điều khoản và điều kiện khác được bạn đồng ý hoặc chấp nhận.

13. Ozada có thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc điều chỉnh Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada này bất kỳ thời điểm nào theo luật áp dụng (“Các Thay Đổi”). Các Thay Đổi sẽ có hiệu lực sau năm (5) ngày kể từ khi được đăng trên Nền Tảng Ozada mà không có thông báo nào khác được cung cấp và bạn được coi là đã đồng ý với Các Thay Đổi sau năm (5) ngày khi Các Thay Đổi được công bố trên Nền Tảng Ozada.

14. Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

15. Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của Điều Khoản Xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada này sẽ được giải quyết bởi trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) theo quy tắc trọng tài của VIAC. Số lượng trọng tài viên là ba (03) người được chỉ định theo Quy Tắc Trọng Tài VIAC. Địa điểm trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Quyết định trọng tài của VIAC sẽ có tính quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên. Bên thua kiện trong thủ tục trọng tài sẽ chịu chi phí tố tụng trọng tài và bồi thường chi phí thuê luật sư của bên thắng kiện. Bên được xử thắng kiện theo quyết định trọng tài có quyền yêu cầu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào hoặc bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thực hiện việc cưỡng chế thực hiện quyết định trọng tài đối với bên còn lại. Mỗi bên theo đây đồng ý chịu sự ràng buộc của quyết định trọng tài và cam kết sẽ tuyệt đối tuân thủ quyết định trọng tài và hành động theo đúng với quyết định trọng tài.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến quy trình xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada, vui lòng tham khảo FAQ về xóa Tài Khoản Người Dùng Ozada.

 

THÔNG TIN CÔNG TY

-- KẾT THÚC --

Điều Khoản Dịch Vụ Về Nội Dung Ozada (Điều Khoản)

1. Giới thiệu

1.1 Điều Khoản này được áp dụng cho tất cả Người Dùng Nền Tảng Ozada và Dịch Vụ. Bằng việc truy cập vào Nền Tảng của Ozada, bạn đã đồng ý và chấp thuận chịu sự điều chỉnh của:

(a) các Điều Kiện và Điều Khoản của Ozada tại https://ozada.vn/dieu-khoan-su-dung; 

(b) Điều Khoản này; và

(c) Chính Sách Bảo Mật tại https://ozada.vn/chinh-sach-bao-mat; 

(d) Các Chính Sách có tại SellerCenter , bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng Ozada;

và bất kì thay đổi, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh nào của chúng tôi đối với các tài liệu/chính sách nêu trên tại từng thời điểm.

1.2 Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào (“Thay Đổi”) bằng một thông báo trước theo quy định của pháp luật. Bằng việc truy cập Nền Tảng Ozada và/hoặc sử dụng Dịch Vụ ngay sau khi Thay Đổi này được đăng tải trên Nền Tảng Ozada, bạn được xem như đã đồng ý với các Thay Đổi này. Bạn nên thường xuyên kiểm tra Điều Khoản mới nhất tại https://ozada.vn. 

1.3 Bạn cam kết rằng:

(a) bạn là người thành niên và bạn có đủ khả năng và năng lực để tham gia vào Điều Khoản này; hoặc

(b) bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người dùng đang sử dụng Nền Tảng Ozada và đồng ý chấp thuận Điều Khoản này và đảm bảo rằng người dùng đó cũng chịu sự ràng buộc và tuân thủ Điều khoản này.

1.4 Trong trường hợp bạn là người chưa thành niên, bạn cần phải có sự chấp thuận của bố (mẹ) hoặc người giám hộ hợp pháp để mở tài khoản trên Nền Tảng Ozada. Nếu bạn là bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người vị thanh niên, bạn cần đồng ý và tuân thủ Điều Khoản này với tư cách là người đại điện của người chưa thành niên đó và phải chịu trách nhiệm với bất kỳ chi phí phát sinh nào có liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của người chưa thành niên đó. Nếu bạn không được đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải ngừng việc sử dụng / truy cập vào Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ.

2. Sử dụng Nền Tảng Ozada

2.1 Nền Tảng Ozada cho phép Người Dùng tải lên Nội Dung dưới hình thức: (a) nhận xét tổng quát trên Nền Tảng Ozada; (b) đánh giá sản phẩm; (c) giới thiệu sản phẩm; (d) hiệu quả “Trước và Sau khi sử dụng sản phẩm; (e) các video ngắn; (f) hướng dẫn sử dụng sản phẩm; (g) phát trực tiếp (livestream); và các hình thức khác mà chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng Ozada. UGC sẽ được đăng trên Nền Tảng Ozada và hiển thị cho tất cả Người Dùng.

2.2 Bạn thừa nhận và hiểu rằng chúng tôi chỉ cung cấp một nền tảng để Người Dùng tải lên Nội Dung. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu mọi rủi ro khi truy cập vào Nội Dung và rằng quyết định của bạn khi xem, hoặc tiếp cận với Nội Dung và / hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn bán hay mua phát sinh từ việc xem hoặc tiếp cận Nội Dung đó sẽ hoàn toàn là việc giữa bạn với bên cung cấp Nội Dung đó. Bạn tự chịu trách nhiệm và sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ Nội Dung do bạn tải lên hoặc công khai trên Nền Tảng Ozada.

2.3 Nền Tảng Ozada có thể chứa các liên kết dẫn đến trang web của các bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung, chính sách bảo mật, hoặc quy định của bất kỳ website của bên thứ ba nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không và không thể kiểm duyệt hay chỉnh sửa nội dung trên trang web của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng Nền Tảng Ozada, bạn đồng ý rằng chúng tôi được miễn trừ bất kỳ và mọi trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

2.4 Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định Người Dùng nào được phép truy cập các tính năng, Công Cụ và Dịch Vụ được hiển thị trên hoặc thông qua Nền Tảng Ozada (bao gồm việc xem Nội Dung đăng trên Nền Tảng Ozada hoặc tải Nội Dung lên Nền Tảng Ozada). Bạn không được phép sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được sự chấp thuận của chủ tài khoản đó. Bạn tự chịu trách nhiệm với các hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn và bạn phải giữ an toàn cho mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh mà chúng tôi hoặc bên thứ ba khác phải chịu phát sinh từ việc tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép.

2.5 Bạn phải tuân thủ tất cả luật hiện hành, các quy định, chính sách, văn bản hướng dẫn và phải có được giấy phép cần thiết của cơ quan nhà nước (ví dụ như sự chấp thuận hoặc phê duyệt mà bạn cần có để được hiển thị các quảng cáo sản phẩm) trước khi tải lên bất kỳ Nội Dung nào trên Nền Tảng Ozada.

3. Nội Dung của Bạn

3.1 Bạn xác nhận, cam đoan và cam kết rằng bạn sở hữu hoặc có đủ những giấy phép, quyền, sự chấp thuận, và sự cho phép cần thiết để đăng, phổ biến Nội Dung mà bạn đã nộp; và, ngoại trừ Ozada PGC, bạn ủy quyền cho chúng tôi đối với bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Nội Dung đó để công bố trên nền tảng Ozada theo Điều Khoản này.

3.2 Bằng việc đăng tải Nội Dung lên Nền Tảng Ozada, bạn xác nhận rằng bạn sở hữu các tài liệu bản quyền đối với Nội Dung đó. Nếu Nội Dung đó chứa nội dung thuộc sở hữu bản quyền của bên thứ ba, bạn cần phải có được sự chấp thuận của bên thứ ba đó trước khi tải lên, chia sẻ hoặc phát tán Nội Dung đó trên Nền Tảng Ozada.

3.3 Ngoại trừ Ozada PGC, bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu đối với Nội Dung của bạn, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng Nền Tảng Ozada, bạn xác nhận và cho phép chúng tôi có quyền vĩnh viễn, trên phạm vi toàn thế giới và không độc quyền, được miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng, để sử dụng, giữ, tái tạo, chia sẻ, hiển thị, sao chép, chỉnh sửa, phân phối, biên soạn các tác phẩm phái sinh từ, hiển thị, và / hoặc trình bày Nội Dung, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, có liên quan đến Dịch Vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm các công ty mẹ, công ty con và các bên liên kết), bao gồm nhưng không giới hạn đối với hoạt động quảng bá và tái phân phối một phần hoặc toàn bộ Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ (và các tác phẩm phái sinh) dưới bất kỳ hình thức nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

3.4 Ozada bảo lưu các quyền sở hữu đối với Ozada PGC được tải lên trên Nền Tảng Ozada.

3.5 Bạn cũng cấp quyền trên cơ sở không độc quyền cho mỗi Người Dùng khác trên Ozada được tiếp cận Nội Dung của bạn, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, thông qua Nền Tảng Ozada, và được sử dụng, sao chép, phân phối, hiển thị và trình bày Nội Dung đó nếu được cho phép thông qua các tính năng của Nền Tảng và theo Điều Khoản này.

3.6 Các quyền mà bạn đã cho phép người khác như nêu trên là vô thời hạn và không thể hủy ngang.

3.7 Bạn cũng đồng ý rằng Nội Dung mà bạn tải lên Nền Tảng Ozada sẽ không chứa các nội dung thuộc bản quyền của bên thứ ba, hoặc thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác, trừ khi bạn có sự cho phép từ chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung đó hoặc bạn được cấp quyền hợp pháp để đăng tải các nội dung đó và cho phép chúng tôi có quyền đó theo Điều Khoản này.

3.8 Ozada sẽ không, dưới mọi hình thức, đồng thuận với bất kỳ Nội Dung nào được tải lên Nền Tảng Ozada hoặc bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ bên cấp quyền nào, cũng như không đồng thuận với bất kỳ ý tưởng, khuyến nghị, hoặc lời khuyên nào được thể hiện trong Nội Dung đó, và chúng tôi theo đây tuyên bố một cách rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cũng như mọi trách nhiệm pháp lý có liên quan đến Nội Dung.

4. Nội Dung Bị Cấm

4.1 Bạn đồng ý không tải lên hoặc bằng cách khác làm cho hiển thị bất kỳ Nội Dung Bị Cấm nào.

4.2 Không ảnh hưởng đến các điều khoản nêu trên, bạn đồng ý tuân thủ các hạn chế như sau:

(a) Không cho phép nội dung phản cảm, ví dụ như như nội dung mang tính chất phỉ báng, nội dung liên quan đến bạo lực, tàn nhẫn, khỏa thân, tình dục, lệch lạc giới tính, khiêu dâm, xúc phạm giới tính, chèo kéo mại dâm, sử dụng ngôn từ phản cảm, dẫn chứng thô tục, phát biểu mang tính thù địch; hoặc nội dung khiếm nhã, gây ám ảnh, giả dối, bất kể có ác ý hay cố tình làm phiền, lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối người khác hay không.

(b) Không cho phép nội dung không phù hợp với người dùng từ 18 tuổi trở xuống.

(c) Không cho phép nội dung kích động khủng bố hoặc các hành động liên quan đến khủng bố.

(d) Không cho phép nội dung chứa các dẫn chiếu đến các khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc giác quan.

(e) Không cho phép nội dung khuyến khích công chúng tham gia vào hoặc cổ vũ các hành vi trái pháp luật, bạo lực, bán hoặc tiêu thụ ma túy, thuốc hướng thần hoặc các chất gây nghiện khác.

(f) Không cho phép nội dung kích động, lật đổ, bạo động, chẳng hạn như nội dung kích động hoặc cổ vũ xung đột chống lại một quốc gia hay bất cứ nhà nước nào, cũng như hiến pháp, chính phủ hoặc luật pháp của quốc gia đó. hoặc kích động hoặc cổ vũ xung đột giữa các cộng đồng, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo hoặc giới tính, hoặc gây suy giảm niềm tin tôn giáo hoặc văn hóa.

(g) Không cho phép nội dung liên quan đến cờ bạc như bài bạc, xổ số, đua ngựa, cá cược thể thao, chiêm tinh, bói đất, bói chỉ tay hoặc bất kỳ hình thức bói toán nào khác.

(h) Không cho phép nội dung liên quan đến người chưa thành niên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên đó.

(i) Không cho phép nội dung liên quan đến hoặc quảng bá cho các nội dung/sản phẩm/dịch vụ bị cấm hoặc bị hạn chế theo bất kỳ quy định pháp luật nào.

(j) Không cho phép hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ với các tổ chức hoặc cá nhân khác.

(k) Không cho phép nội dung có liên quan đến việc mạo danh tổ chức, cá nhân khác trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của cá nhân, tổ chức đó.

(l) Không cho phép nội dung quảng bá cho các thông điệp chính trị.

(m) Không cho phép nội dung vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ.

(n) Không cho phép nội dung gây hiểu lầm, sai lệch hoặc lừa đảo (ví dụ, nội dung gây hiểu lầm về giá của sản phẩm được bán và nội dung chứa các tuyên bố sai sự thật rằng hàng hóa là có giới hạn hoặc sẽ đi kèm với quà tặng miễn phí).

(o) Không cho phép nội dung chứa các từ giống như, hoặc có ý nghĩa tương tự như, “nhất”, “tốt nhất”, “số một”, “đã được chứng minh”, “hàng đầu”.

(p) Không cho phép nội dung thể hiện sự so sánh trực tiếp về giá, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm của bạn với các sản phẩm khác (dành cho Nhà Bán Hàng).

(q) Không cho phép nội dung là thư rác, lừa đảo hoặc lừa dối.

(r) Không cho phép nội dung bị cấm bởi Chính Sách, bao gồm nhưng không giới hạn Chính Sách Cộng Đồng và Hướng Dẫn Cộng Đồng của Ozada.

4.3 Nếu Nội Dung của bạn có liên quan đến việc sử dụng các hành động mạo hiểm (ví dụ, khi có sự rủi ro về thương tích hay thiệt hại đến con người và tài sản), bạn phải đảm bảo rằng cụm từ “Không Được Thử” hoặc cụm từ tương đương được hiển thị nổi bật trong Nội Dung đó.

4.4 Chúng tôi không cho phép các hành vi vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ trên Nền Tảng Ozada, và chúng tôi sẽ gỡ bỏ Nội Dung nếu được thông báo một cách hợp lý rằng Nội Dung đó vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác theo quy định pháp luật hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

4.5 Chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào, quyền thực hiện các chế tài mà chúng tôi cho là cần thiết (bao gồm các chế tài được quy định tại Chính Sách tại từng thời điểm, báo cáo đến cơ quan nhà nước theo quy định và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật) và/hoặc thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật mà không cần báo trước cho bạn hay cung cấp lý do của việc thực hiện các biện pháp đó.

4.6 Bạn đồng ý rằng Ozada không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất dưới bất kỳ cách thức nào phát sinh từ việc Ozada thực hiện, theo quyết định của mình, việc gỡ bỏ Nội Dung và/hoặc thực hiện các hành động được quy định tại khoản 4.5 trên đây.

5. Điều Kiện Sử Dụng Cụ Thể Cho Nội Dung Phát Trực Tiếp

5.1 Chỉ có Người Trình Bày (bao gồm Người Dùng có nhu cầu tự mình trình bày khi thực hiện phát trực tiếp) có thể xuất hiện hoặc tham gia góp mặt trong Nội Dung Phát Trực Tiếp của bạn. Người Trình Bày cần thực hiện đăng ký thông qua Trung Tâm Nhà Bán Hàng hoặc thông qua ứng dụng di động Ozada, hoặc theo phương thức khác theo hướng dẫn cụ thể của chúng tôi, và chúng tôi có toàn quyền quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký này.

5.2 Người Trình Bày phải đáp ứng các điều kiện mà chúng tôi đưa ra khi đăng ký vị trí Người Trình Bày. Chúng tôi có thể điều chỉnh những điều kiện này tại từng thời điểm. Việc đăng ký làm Người Trình Bày sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều kiện có hiệu lực tại thời điểm nộp đăng ký, bất kể việc đăng ký làm Người Trình Bày là đăng ký mới hay đăng ký lại.

5.3 Người Trình Bày phải tuân thủ những Điều Khoản này hoặc các Chính Sách khác mà chúng tôi có thể ban hành. Người Trình Bày không được kích động, cổ vũ hoặc đồng tình với các hành vi vi phạm Điều Khoản hoặc Chính Sách.

5.4 Nếu chúng tôi xác định rằng Người Trình Bày không tuân thủ Điều Khoản này của chúng tôi, hoặc vì các lý do nào khác mà Ozada cho là phù hợp, Người Trình Bày phải ngay lập tức tuân theo các chỉ dẫn của chúng tôi, bao gồm việc ngay lập tức chấm dứt và xóa Nội Dung Phát Trực Tiếp, gỡ bỏ tất cả Nội Dung Phát Trực Tiếp đã được lưu trữ và thông báo công khai đến tất cả người dùng khác trên Nền Tảng Ozada về sự không tuân thủ đó của Người Trình Bày. Ozada cũng bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức bất kỳ Nội Dung Phát Trực Tiếp nào, tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định tuyệt đối của Ozada, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do gì.

5.5 Khi Người Trình Bày được Nhà Bán Hàng ủy quyền để góp mặt vào Nội Dung Phát Trực Tiếp, Nhà Bán Hàng phải chịu trách nhiệm đối với các hành động, lỗi hoặc sự bất cẩn của Người Trình Bày, nhân viên hoặc đại lý của Người Trình Bày giống như thể đây cũng là hành động, lỗi hoặc sự bất cẩn của Nhà Bán Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ, tại mọi thời điểm, chịu trách nhiệm chính với chúng tôi đối với các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản và Chính Sách.

5.6 Ozada có toàn quyền quyết định trong việc thu hồi hoặc chấm dứt vị trí của Người Trình Bày và quyền chỉ định hoặc quyết định Người Trình Bày.

5.7 Người Trình Bày cũng đảm bảo rằng những người tham gia tương tác trong Nội Dung Phát Trực Tiếp phải tuân thủ Chính Sách mà chúng tôi ban hành. Người Trình Bày không được kích động, cổ vũ hoặc đồng tình với hành vi vi phạm các Chính Sách này của các cá nhân đó.

5.8 Nếu bạn có bất kỳ nội dung nào đề cập đến Ozada trong Nội Dung Phát Trực Tiếp, bạn sẽ luôn tuân thủ và đảm bảo rằng người Người Trình Bày tuân thủ Hướng Dẫn Thương Hiệu Ozada, do Ozada cập nhật tại từng thời điểm. Sau khi chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ, bạn không có quyền sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ khác của Ozada hoặc công ty liên kết của Ozada.

5.9 Người Trình Bày sẽ phục trang lịch sự, chỉnh tề trong suốt quá trình phát trực tiếp, tránh mặc trang phục không phù hợp (như quần áo có tính khêu gợi, thô tục, trái với thuần phong mỹ tục hay có in ngôn ngữ phản cảm). Trang phục nói chung phải sạch sẽ, gọn gàng và chuyên nghiệp, đáp ứng một số yêu cầu cụ thể như sau:

(a) Người Trình Bày không được mặc quần áo để lộ những vùng cơ thể nhạy cảm, kể cả việc chỉ mặc đồ lót;

(b) Người Trình Bày không được mặc đồng phục hoặc trang phục của cơ quan nhà nước, hoàng gia, quân đội hay bất kỳ tổ chức nào khác.

5.10 Chỉ được phát các nội dung nghe-nhìn chứa các ca khúc và video được cho phép theo quy định luật pháp, chính sách, văn bản hướng dẫn hiện hành, bao gồm như sau:

(a) Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân;

(b) Luật sở hữu trí tuệ;

(c) Luật về kiểm duyệt phim;

(d) Luật về nội dung;

(e) Luật bảo vệ người tiêu dùng;

(f) bất kỳ luật và quy định có liên quan được áp dụng tại từng thời điểm

Trách nhiệm của Người Dùng là đảm bảo rằng nội dung của mình phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, chính sách hoặc các văn bản hướng dẫn áp dụng và bất kỳ sửa đổi nào do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương ứng đã phổ biến trong trong luật, quy định, chính sách hoặc văn bản hướng dẫn áp dụng đó. Lưu ý rằng tất cả nội dung nghe nhìn với chủ đề tình dục luôn bị nghiêm cấm tại mọi thời điểm.

5.11 Không hiển thị đối tượng có yếu tố khiêu dâm hoặc phản cảm, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tượng mang tính gợi dục, hủy hoại sự hòa hợp tôn giáo hoặc chủng tộc, mà có dẫn chiếu đến những khiếm khuyết hoặc gây tổn hại quốc gia.

5.12 Không quảng bá hoặc tán thành hành vi trái pháp luật như ma túy, cờ bạc hoặc sở hữu súng.

5.13 Không thực hiện việc biểu diễn hay hành động có tính rủi ro cao.

5.14 Không hiển thị hoặc nêu bật hình ảnh khoả thân hoặc các bộ phận nhạy cảm của cơ thể như ngực, mông và phần dưới nhạy cảm.

5.15 Không quảng bá hoặc chứng thực cho các tổ chức đang thúc đẩy các đề án đa cấp / mô hình kim tự tháp bất hợp pháp.

5.16 Không tự lạm dụng hoặc tấn công những người khác (bao gồm nhưng không giới hạn sự nghiện rượu, tự làm hại bản thân, tự tử, lạm dụng lẫn nhau, lạm dụng động vật, ăn các vật có thể gây hại (ví dụ như sinh vật sống, các đối tượng đã chết).

5.17 Không thực hiện phát trực tiếp tại các địa điểm nhạy cảm như bệnh viện, nghĩa trang, trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học hoặc tòa nhà của các cơ quan nhà nước hoặc các địa điểm khác bị cấm bởi pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Giấy Phép về Phần Mềm và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của Ozada

6.1 Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, cho dù đã đăng ký hay chưa, trên Nền Tảng Ozada, trong đó bao gồm Ozada PGC, bất kỳ nội dung thông tin trên Nền Tảng Ozada và tất cả các thiết kế trang web, thương hiệu, logo, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, và sự chọn lọc và sắp xếp của chúng, và tất cả trình biên dịch phần mềm, mã nguồn cơ bản và phần mềm (gọi chung là "Sở Hữu Trí Tuệ") sẽ là tài sản của chúng tôi hoặc tùy theo luật áp dụng, là của các công ty liên kết của chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Toàn bộ nội dung của Nền Tảng Ozada được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

6.2 Nền Tảng Ozada, Sở Hữu Trí Tuệ và Nội Dung, hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, cấp phép, chuyển nhượng, xuất bản, dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc được xử lý bằng bất kỳ cách nào, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi các Điều Khoản tại đây. Bạn sẽ không được phép phân tách, dịch ngược hoặc thực hiện kỹ nghệ đảo ngược (reverse engineer) đối với Nền Tảng Ozada.

7. Các Hạn Chế trong việc sử dụng Nền Tảng Ozada

7.1 Ozada theo đây cho phép bạn có quyền sử dụng Nền Tảng Ozada trên cơ sở không độc quyền, không thể chuyển nhượng, và có thể rút lại theo quy định tại Điều Khoản này với điều kiện là bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào dưới đây khi sử dụng Nền Tảng Ozada:

(a) tải xuống hoặc ghi lại Nội Dung trừ khi bạn nhìn thấy nút "tải xuống" hoặc đường dẫn liên kết để tải xuống Nội Dung được hiển thị trên Nền Tảng Ozada; thực hiện các bản sao trái phép, sửa đổi, thích ứng, dịch, kỹ nghệ đảo ngược, phân tách, dịch ngược hoặc tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của Nền Tảng Ozada hoặc bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ tập tin, bảng biểu hoặc tài liệu nào (hoặc bất kỳ phần nào của chúng) hoặc xác định hoặc cố gắng xác định mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật được thể hiện bởi Dịch Vụ hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào;

(b) phân phối, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán, toàn bộ hoặc một phần, đối với bất kỳ Nền Tảng Ozada hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào;

(c) sử dụng Nền Tảng Ozada, mà không có sự đồng ý rõ rang bằng văn bản của chúng tôi, cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc trái phép nào, bao gồm việc truyền thông hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ quảng cáo thương mại hoặc chèo kéo hoặc gửi thư rác;

(d) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc trình bày sai lệch về bạn hoặc các bên liên kết của bạn mà có thể gây nhầm lẫn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, bao gồm cả việc tạo ra ấn tượng rằng bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, đăng, truyền tải, phân phối hoặc tiết lộ là xuất phát từ Nền Tảng Ozada;

(e) đe dọa, lạm dụng, gây phiền hà hoặc quấy rối người khác, hoặc quảng bá tài liệu khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử về chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, xu hướng tính dục hoặc tuổi tác;

(f) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác một cách trái phép, hoặc tạo ra một danh tính giả trên Nền Tảng Ozada;

(g) sử dụng Nền Tảng Ozada theo cách có thể làm suy yếu các mục đích của Nền Tảng Ozada, chẳng hạn như mua bán các đánh giá với những người dùng khác hoặc tự viết hoặc chào mời đánh giá giả mạo;

(h) sử dụng hoặc khởi động bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các “người máy (robot)” hoặc "trình thu thập thông tin web (spider)”, để tải lên, truyền tải, phân phối, lưu trữ hoặc bằng bất cứ cách nào đưa ra các tập tin có chứa vi-rút máy tính, phần mềm độc hại, sâu máy tính, mã độc (logic bomb) hoặc các tài liệu khác mà có tính phá hoại hoặc gây hại về mặt công nghệ, hoặc để có được quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Nền Tảng Ozada mà chưa được chúng tôi cho phép. Bạn cũng không thể sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm tự động nào mà có thể gây quá tải lên các máy chủ của Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ Nội Dung Ozada;

(i) qua mặt / vượt qua các hoạt động kiểm soát nội bộ (bao gồm các tính năng bảo mật) của Nền Tảng Ozada (bao gồm việc thay đổi mã hóa hoặc giao diện của Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ Nội Dung Ozada);

(j) thu thập và tiết lộ thông tin trái phép (doxing) về người dùng khác trên Nền Tảng Ozada, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin cá nhân của những người dùng khác (bao gồm tên, email, địa chỉ và số điện thoại);

(k) quảng bá các sản phẩm được bán trên các trang web, ứng dụng, nền tảng khác ngoài Ozada;

(l) cho phép hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào đối với Người Dùng, Ozada hoặc các bên thứ ba, bao gồm sử dụng thiết bị tự động (bot) hoặc công nghệ để tăng lượt xem, số lượng người theo dõi hoặc doanh số hoặc thực hiện thao túng hoặc làm sai lệch dữ liệu;

(m) thúc đẩy hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng giả hoặc hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; và/hoặc

(n) tải lên, chia sẻ hoặc phân phối Nội Dung có thể ảnh hưởng đến việc Người Dùng khác sử dụng Nền Tảng Ozada, Dịch Vụ Nội Dung Ozada, hoặc lợi thế thương mại hoặc danh tiếng của Ozada.

8. Chúng Tôi Có Thể Làm Gì Nếu Bạn Vi Phạm Các Điều Khoản này

8.1 Bạn đồng ý rằng các biện pháp quy định tại điều khoản này sẽ được áp dụng liên quan đến việc cung cấp Nội Dung trên Nền Tảng Ozada hoặc việc sử dụng Dịch Vụ do Ozada cung cấp vi phạm quy định pháp luật hiện hành hoặc các Điều Khoản này và/hoặc Chính Sách của chúng tôi, và bạn đồng ý rằng các biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp chế tài khác của Ozada theo các Điều Khoản này hoặc theo luật định. Các biện pháp bao gồm (nhưng không giới hạn):

(a) ngay lập tức gỡ bỏ Nội Dung;

(b) xóa bất kỳ hay toàn bộ Nội Dung được lưu;

(c) tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn;

(d) cấm bạn truy cập Nền Tảng Ozada hoặc sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn.

(e) thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại bạn hoặc bất kỳ tài khoản nào mà bạn có thể đã đăng ký với Ozada (bao gồm áp dụng điểm không tuân thủ đối với Nhà Bán Hàng vi phạm, hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào do Người Dùng thực hiện trên Nền Tảng Ozada).

8.2 Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội Dung nào mà bạn tải lên Nền Tảng Ozada hoặc vô hiệu hóa việc truy cập của người khác vào bất kỳ Nội Dung nào bạn tải lên Nền Tảng Ozada vì bất kỳ lý do nào bao gồm (nhưng không giới hạn):

(a) khi chúng tôi, theo toàn quyền quyết định của mình, cho rằng Nội Dung đó là Nội Dung Bị Cấm theo toàn quyền quyết định của mình;

(b) khi chúng tôi nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ bất kỳ cơ quan nhà nước nào để xóa Nội Dung đó;

(c) khi chúng tôi nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ những người dùng khác trên về Nội Dung đó.

8.3 Trong khi bạn sở hữu Nội Dung của mình, trong trường hợp bạn vi phạm Điều Khoản này, bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền sửa đổi Nội Dung của bạn (bao gồm ghép nối, cắt xén hoặc chỉnh sửa Nội Dung của bạn) và phân phối nội dung của bạn (cho dù được sửa đổi hoặc cách khác) mà không cần có sự cho phép của bạn.

8.4 Khi bạn tải lên Nội Dung trên Nền Tảng Ozada, bạn cho phép chúng tôi tiết lộ danh tính của bạn (bao gồm tất cả các chi tiết bạn đã chia sẻ với chúng tôi khi bạn mở tài khoản của mình trên Nền Tảng Ozada) cho các bên thứ ba khác.

9. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Chính Sách Dữ Liệu Cá Nhân tại liên kết sau: https://ozada.vn/chinh-sach-bao-mat . 

10. Bồi Hoàn

Bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi có thể phải chịu phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều Khoản này và / hoặc Chính Sách của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý bồi hoàn và giữ cho chúng tôi và các công ty liên quan, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoặc tất cả khiếu nại, tổn thất, nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng và truy cập vào Dịch Vụ Nội Dung Ozada hoặc Nền Tảng Ozada hoặc từ việc bạn vi phạm Điều Khoản này và / hoặc Chính Sách áp dụng. Chúng tôi cũng có thể kiểm soát đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn có trách nhiệm bồi hoàn và bạn phải hợp tác với chúng tôi liên quan đến việc giải quyết khiếu nại và bồi thường cho chúng tôi bất kỳ chi phí pháp lý nào mà chúng tôi có thể phải chịu.

Trong trường hợp Ozada xác định Nhà Bán Hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm cam kết đối với Người Dùng có liên quan đến Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng hoặc trong lúc diễn ra Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, Ozada có toàn quyền quyết định thực hiện việc hoàn trả, cung cấp và/hoặc thanh toán cho Người Mua (bao gồm cả việc cấp voucher) bất kỳ khoản tiền, quyền lợi hoặc giải thưởng nào cho Người Dùng. Ozada có quyền khấu trừ khoản tiền, quyền lợi, hoặc giải thưởng đã dành cho Người Dùng này vào các khoản Ozada phải thanh toán cho Nhà Bán Hàng, bao gồm các khoản tiền hoặc khoản thanh toán do Ozada thu theo ủy quyền của Nhà Bán Hàng.

11. Giới Hạn Trách Nhiệm

11.1 Nền Tảng Ozada và tất cả dữ liệu và / hoặc thông tin chứa trong đó và / hoặc các Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở "như thường lệ" "như sẵn có" mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc cam đoan dưới mọi hình thức nào được đưa ra bởi Ozada, dù được thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định đối với Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm không vi phạm quyền của bên thứ ba, quyền sở hữu, tính thương mại, chất lượng thỏa đáng hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Tất cả dữ liệu và / hoặc thông tin chứa trong Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ được cung cấp chỉ dành cho mục đích thông tin.

11.2 Không giới hạn ở các quy định trên, chúng tôi không đảm bảo rằng Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ hoặc các chức năng chứa trong đó sẽ có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, đầy đủ hoặc không có lỗi, mà nếu có khuyết tật thì sẽ được sửa chữa, hoặc Nền Tảng Ozada này và / hoặc máy chủ có sẵn là không chứa vi-rút máy tính, đồng hồ, bộ định thời gian (timer), bộ đếm (counter), sâu máy tính, khóa phần mềm, thiết bị hẹn giờ, phần mềm độc hại, bộ định tuyến (routing), hàm cửa bẫy (trapdoor), bom hẹn giờ hoặc bất kỳ mã độc hại, hướng dẫn, chương trình hoặc thành phần có hại.

11.3 Ozada và tất cả các cán bộ, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu và người được chỉ định tương ứng của Ozada sẽ không chịu trách nhiệm với bạn đối với bất kỳ tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ phương thức nào (bất kể dưới hình thức hành động nào) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến:

(a) bất kỳ việc truy cập, sử dụng và / hoặc không có khả năng sử dụng Nền Tảng Ozada hoặc Dịch Vụ;

(b) bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được cung cấp thông qua Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ. Bạn không nên hành động trên các dữ liệu hoặc thông tin này mà không độc lập xác minh nội dung của nó trước tiên;

(c) bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc kết nối thất bại, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ trong việc truyền tải, vi rút máy tính hoặc các mã độc hại, phá hoại hoặc hư hỏng, chương trình lập agent program hoặc tập lệnh (macro); và

(d) bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ trang web khác hoặc trang web liên kết với Nền Tảng Ozada, ngay cả khi chúng tôi hoặc cán bộ hoặc đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi có thể đã được tư vấn, hoặc bằng cách khác, có thể dự đoán, khả năng xảy ra của sự việc tương tự.

11.4 Bất kỳ rủi ro nào về sự hiểu nhầm, lỗi, thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Nền Tảng Ozada và/hoặc Dịch Vụ hoàn toàn do bạn chịu và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

12. Định Nghĩa

Trong Điều Khoản này:

“Người Mua” có nghĩa là người mua đã đăng ký trên Nền tảng Ozada.

“Nội Dung” bao gồm âm thanh, chuỗi âm thanh, âm nhạc, văn bản, hình ảnh / ảnh tĩnh, ảnh chụp, ảnh chuyển động, video, chương trình phần mềm, mã hoặc biểu diễn âm thanh-hình ảnh khác hoặc kết hợp âm thanh-hình ảnh, hoặc biểu diễn bằng xúc giác hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng mà bạn có thể xem từ Nền tảng Ozada, hoặc đăng, chia sẻ hoặc tải lên Nền Tảng Ozada và có khả năng được tạo ra, thao tác, lưu trữ, truy xuất hoặc trao đổi dưới dạng điện tử. Nội Dung bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội Dung trên kênh tương tác UGC hoặc kênh có trên hoặc thông qua Nền Tảng Ozada tại từng thời điểm, Nội Dung Phát Trực Tiếp, Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, Ozada PGC, UGC và các nhận xét, đánh giá và các tương tác khác của người dùng được đăng trên Nền Tảng Ozada (bao gồm, nhưng không giới hạn, trên kênh tương tác UGC hoặc kênh có trên hoặc thông qua Nền Tảng Ozada tại từng thời điểm hoặc liên quan đến bất kỳ Nội Dung Phát Trực Tiếp, Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng, Ozada PGC và UGC).

“Dịch Vụ Nội Dung Lazada” có nghĩa là xem, truy cập, đăng, chia sẻ hoặc tải lên bất kỳ Nội Dung nào lên Nền Tảng Ozada.

“Lazada PGC” có nghĩa là Nội Dung (để tránh nhầm lẫn, bao gồm Nội Dung Phát Trực Tiếp) được tạo bởi bất kỳ bên thứ ba nào được Ozada ủy quyền hoặc yêu cầu để tạo Nội Dung đó.

“Nền Tảng Lazada” có nghĩa là https://ozada.vn hoặc bất kỳ tài sản tên miền internet nào khác của Ozada, ứng dụng di động Ozada trên hệ điều hành iOS hoặc Android và (trong trường hợp áp dụng) Trung Tâm Bán Hàng.

“Nội Dung Phát Trực Tuyến” có nghĩa là việc truyền Nội Dung được phát trực tiếp thông qua internet trên Nền Tảng Ozada bằng cách sử dụng các công cụ phát trực tiếp của Ozada, mà có thể được truy cập bởi bất kỳ Người Dùng Ozada nào. Các công cụ phát trực tiếp của Ozada bao gồm một hệ thống cho phép truyền các nội dung video và âm thanh theo thời gian thực từ các tài khoản đã được Ozada phê duyệt đến Nền Tảng Ozada, mà những nội dung này có thể được xem bởi tất cả Người Dùng trên Nền Tảng Ozada.

“Chính Sách” có nghĩa là các quy tắc, hướng dẫn, điều khoản và điều kiện, v.v. áp dụng cho Người Dùng để sử dụng Dịch Vụ, Nền Tảng Ozada, Trung Tâm Nhà Bán Hàng, Công Cụ và các tài sản khác của Ozada mà có thể xuất hiện trên Nền Tảng Ozada hoặc Trung Tâm Nhà Bán Hàng hoặc được Ozada thông báo tùy từng thời điểm, bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách Cộng Đồng và Nguyên Tắc Cộng Đồng của Ozada.

“Người Trình Bày” có nghĩa là bất kỳ người nào xuất hiện hoặc trình bày trong Nội Dung Phát Trực Tiếp. Người Trình Bày bao gồm những người dẫn dắt Nội Dung Phát Trực Tiếp hoặc trình bày một phân đoạn của Nội Dung Phát Trực Tiếp.

“Nội Dung Bị Cấm” có nghĩa là bất kỳ nội dung nào:

(a) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào, hoặc bất kỳ hướng dẫn hoặc văn bản pháp luật khác do chính phủ hoặc cơ quan nhà nước ban hành;

(b) được phân loại là nội dung bị cấm theo Điều 4;

(c) vi phạm Chính Sách của Ozada, bao gồm (nhưng không giới hạn) Chính Sách Cộng Đồng và Nguyên Tắc Cộng Đồng của Ozada; hoặc

(d) được Ozada cho rằng là hoàn toàn không phù hợp để xuất hiện trên Nền Tảng Ozada.

“Nhà Bán Hàng” có nghĩa là nhà bán hàng sử dụng Nền Tảng Ozada để cung cấp hoặc bán sản phẩm cho Người mua, và bao gồm Đối Tác Bên Thứ Ba. Ozada cũng có thể là “Nhà Bán Hàng” cho một số Sản Phẩm nhất định.

“Trung Tâm Nhà Bán Hàng” có nghĩa là bất kỳ công cụ nào được Ozada cung cấp cho Nhà Bán Hàng nhằm vận hành các hoạt động của Nhà Bán Hàng trên Nền Tảng Ozada và truy cập vào các Dịch Vụ và Công Cụ có sẵn tại dành cho nhà bán hàng. Mọi tham chiếu đến “Trung Tâm Nhà Bán Hàng” sẽ bao gồm Ozada University dành cho Nhà Bán Hàng tại . 

“Nội Dung Phát Trực Tiếp Của Nhà Bán Hàng” có nghĩa là bất kỳ Nội Dung Phát Trực Tiếp nào do Nhà Bán Hàng và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được Nhà Bán Hàng thuê hoặc yêu cầu, và Nhà Bán Hàng được thể hiện hoặc cho phép truy cập đến Người Dùng trên Nền Tảng Ozada bởi hoặc nhân danh Nhà Bán Hàng.

“Dịch Vụ” có nghĩa là việc sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc chức năng nào được cung cấp bởi Ozada trên Nền Tảng Ozada, để tránh nhầm lẫn, bao gồm Dịch Vụ Nội Dung Ozada. Mọi tham chiếu đến Nền Tảng Ozada trong Điều Khoản này, sẽ bao gồm Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, trừ khi có quy định khác.

“Điều Khoản” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện này. Điều Khoản sẽ được giải thích cùng với Điều khoản sử dụng của Ozada tại https://ozada.vn/dieu-khoan-su-dung, được coi là thỏa thuận giữa bạn v à chúng tôi về việc sử dụng Nền Tảng Ozada và Dịch Vụ. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và Điều Khoản Sử Dụng của Ozada, thì Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với quy định về Nội Dung trên Nền Tảng Ozada.

“Đối Tác Bên Thứ Ba” có nghĩa là người bán, với sự cho phép của Ozada, sử dụng Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ để bán sản phẩm cho Người Mua, và không bao gồm Ozada.

“Công Cụ” có nghĩa là bất kỳ công cụ nào được Ozada cung cấp cho bạn liên quan đến việc truy cập và sử dụng Dịch Vụ.

“UGC” có nghĩa là Nội Dung được tạo bởi bất kỳ Người Dùng nào và được tải lên, có thể truy cập hoặc xem được trên Nền Tảng Ozada.

“Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ người dùng nào của Nền Tảng Ozada và / hoặc Dịch Vụ, bao gồm (trong trường hợp áp dụng) Nhà Bán Hàng và Người Mua trên Nền Tảng Ozada.